กกต.บุรีรัมยจับมือสถานศึกษา เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

กกต.บุรีรัมย์ ร่วมกับสถานศึกษา เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนประถมฯ มัธยมฯ อาชีวะ กว่า 270 แห่ง พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ เนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปเผยแพร่แก่คณะครู ผู้ปกครอง และ ปชช.ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตั้งเป้าผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

        วันนี้ (1 ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 , อาชีวศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

     โดยมีผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา กว่า 270 แห่ง เข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคนในชุมชน ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

    พร้อมกันนี้ ยังได้แจกเอกสาร แผ่นผับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ วิธีขั้นตอนการออกเสียงประชามติ เพื่อนำไปแจกในโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่จะถึงนี้อีกด้วย

     ด้านนายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มี 23 อำเภอ 188 ตำบล 2,546 หมู่บ้าน ประชากร ประชากร 1,548,661 คน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ 1,208,190 คน จำนวนหน่วยออกเสียงประชามติ 2,520 หน่วย โดยมีเป้าหมายให้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

      สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ กกต.บุรีรัมย์ ได้ทำการอบรมวิทยากรระดับท้องถิ่นพร้อมกับแจกจ่ายเอกสารสรุปสาระร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนและเผยแพร่ขั้นตอนการทำประชามติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง