Syndicate content facebook Syndicate content Log In

ข่าวสั้น++ผุดแผนพัฒนาสามปี

     นครปฐม : นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม เปิดเผยว่า อบจ.นครปฐมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ของ อบจ.นครปฐม โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.นครปฐม คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม และนายก อบจ.นครปฐม พิจารณาอนุมัติตามลำดับเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ อบจ.นครปฐมมีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 (4) และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ของ อบจ.นครปฐม และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

++เพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพ

    
อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 4 ก.ค.55 ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.อุตรดิตถ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสุรชัย ธัชกวิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการกู้ภัยทางน้ำและทางถนน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางถนน และการใช้อุปกรณ์กู้ภัย ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อปพร. จาก อ.บ้านโคก ทม.อุตรดิตถ์ เข้าร่วม50คน นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมหาศาล จ.อุตรดิตถ์จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการกู้ภัยทางน้ำและทางถนนของ อปพร.และอาสาสมัครมูลนิธิใน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนตกน้ำและผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน