• user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:bd798a04a83beb4783ec0df698d363e4' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><span style=\"font-size: small;\">นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจการกู้เรือพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ ที่ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรวจเยี่ยมการกู้เรือขนปูนซีเมนต์ของบริษัท เอเชียซีเมนท์ที่บรรทุกปูน 918 ตัน มูลค่ารวม 2 ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุเบียดตอม่อที่สะพานซังฮี้ ล่มที่แม่น้ำเจ้่าพระยา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่8</span></p>', created = 1477106748, expire = 1477193148, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:bd798a04a83beb4783ec0df698d363e4' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6bec47833ed4823784085649e09efc7a' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.

ตรวจกู้เรือบรรทุกซีเมนต์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจการกู้เรือพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ ที่ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรวจเยี่ยมการกู้เรือขนปูนซีเมนต์ของบริษัท เอเชียซีเมนท์ที่บรรทุกปูน 918 ตัน มูลค่ารวม 2 ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุเบียดตอม่อที่สะพานซังฮี้ ล่มที่แม่น้ำเจ้่าพระยา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่8