ปรับสูตรแพทย์ชั้นปี 5-6 เทียบ ป.โท

กลุ่มรังสีเทคนิคผวา!ฟิลิปปินส์-เวียดนามบุกไทย 

     ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.55 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมทางวิชาการ ทปอ.ประจำปี 2555 เรื่อง "บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา" ซึ่งมีการนำเสนอข้อสรุปของแต่กลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพแพทย์ 

     โดย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมกลุ่มย่อยของวิชาชีพแพทย์ มีข้อเสนอร่วมกันว่า ควรมีการปรับปรุงวุฒิการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นปริญญาโท จากเดิมเป็นปริญญาตรี โดยระดับชั้นปีที่ 1-4 ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี แต่ในระดับชั้นปี 5-6 ให้ได้รับวุฒิปริญญาโท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และยังประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ยังเสนอถึงการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ควรปรับให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางการแพทย์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอทุก 6 ปีเช่นปัจจุบัน 

     รศ.ภญ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นร่วมกันว่าสภาวิชาชีพฯ ควรกำหนดกรอบ หรือโครงสร้างของหลักสูตรในภาพรวม ไม่ควรกำหนดรายวิชาบังคับของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ถึง 4 รายวิชา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้คณะสามารถสร้างหลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีอัตลักษณ์ตามความสามารถเฉพาะทาง ทั้งนี้สภาวิชาชีพฯ ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเภสัชกร ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้มาก ตอดดจนการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการบริหารจัดการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่สอบใบประกอบวิชาชีพที่ไม่ผ่าน ควรจะมีข้อบังคับ หรือมาตรการการตรวจสอบเภสัชกร ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังแอบไปทำงาน

     ด้าน รศ.มานัส มงคลสุข หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ม.มหิดล กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองสถาบันเข้มงวดเกินไป ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน แม้จะมีค่าตอบแทนสูงก็ตาม โดยขาดแคลนปีละ 1,000 คน และหากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 วิชาชีพรังสีเทคนิค อาจถูกโจมตีโดยนักรังสีเทคนิค จากฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่จะเข้ามาทำงานในไทย เนื่องจากค่าตอบแทนใน 2ประเทศเฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าหากเข้ามาทำงานกับภาคเอกชนของไทย จะได้รับเงินเดือน 29,000 บาทต่อเดือน

     อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพฯ สถาบันการการศึกษาที่ผลิตบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านรังสีเทคนิค ยังมองเรื่องผลกระทบอาเซียน เป็นเรื่องไกลตัว และยังไม่มีผลกระทบต่อไทยมากนัก ที่ประชุมจึงเสนอให้ สกอ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องผลกระทบของอาเซียนต่อไป