Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สามัญ

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สามัญ

ประชุมใหญ่สามัญ...นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งได้เผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม รวมกลุ่มผลิตข้าว

ภาพสังคม รวมกลุ่มผลิตข้าว

รวมกลุ่มผลิตข้าว...ประชาชนชาวตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงทะเบียนรวมกลุ่มผลิตเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยได้มีแนวคิดร่วมกันในการนำระบบสหกรณ์มาช่วยแก้ปัญหา จึงขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามประสานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่เข้าให้ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ เบื้องต้นมีสมาชิก จำนวน 751 คน พื้นที่ปลูกข้าว 751 ไร่ โดยจะขอจัดตั้งและจดทะเบียนใน เร็วๆนี้

ภาพสังคม ทำดีเพื่อพ่อ

ภาพสังคม ทำดีเพื่อพ่อ

ทำดีเพื่อพ่อ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ" โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ รถสามล้อ-สี่ล้อเล็ก และสหกรณ์ทุกประเภทในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในขบวนการสหกรณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม พัฒนายางพารา

ภาพสังคม พัฒนายางพารา

พัฒนายางพารา...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม โซนนิ่งเกษตร

ภาพสังคม โซนนิ่งเกษตร

โซนนิ่งเกษตร...นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆนี้

ภาพสังคม Farmar Market

ภาพสังคม Farmar Market

Farmar Market...นายปาจรีย์ นินนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmar Market) จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่ผลิตโดยเกษตรกร มาจำหน่าย ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดบริการทุกวันอังคาร โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศูนย์ OTOP สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ"มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/2558" ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง นิคมสหกรณ์หนองบัว และนิคมสหกรณ์สวรรคโลก พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตลาดสินค้าเกษตร

ภาพสังคม ตลาดสินค้าเกษตร

ตลาดสินค้าเกษตร...นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรกร ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Farmer market) ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร โดยมี 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบเครื่องสับมันสำปะหลัง

ภาพสังคม มอบเครื่องสับมันสำปะหลัง

มอบเครื่องสับมันสำปะหลัง...คณะกรรมการตรวจรับเครื่องสับมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปีงบประมาณ 2557 ทำการตรวจรับเครื่องสับมันเส้นสะอาด และทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ผ่านสถาบันเกษตรกร 162 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการพัฒนา เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อการกินดี อยู่ดี ตามนโบยายของรัฐบาล ณ สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์นิคมวังนำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และสหกรณ์การเกษตรนายาว จำกัด จังหวัดฉะเชิ

ภาพสังคม มอบรางวัลบันทึกบัญชี

ภาพสังคม มอบรางวัลบันทึกบัญชี

มอบรางวัลบันทึกบัญชี...กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงวิณัฐฐา วันตะธรรม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางณฐาพร คงชื่นจิต เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบเงินรางวัลให้กับคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาการบริการ

ภาพสังคม พัฒนาการบริการ

พัฒนาการบริการ...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข” เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขานุการกรม ได้มีการพัฒนางานด้านบริการที่ดีและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งให้ความสำคัญของการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการมากขึ้น อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาท ภารกิจมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมภ

ภาพสังคม ร.ร.ต้นแบบเรียนรู้สหกรณ์...

ภาพสังคม ร.ร.ต้นแบบเรียนรู้สหกรณ์...

ร.ร.ต้นแบบเรียนรู้สหกรณ์...คณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจให้คะแนนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม และโรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

-->
Submitted by pudthachat on Tue, 30/09/2014 - 23:34

ภาพสังคม พัฒนาอาชีพเกษตรใต้

ภาพสังคม พัฒนาอาชีพเกษตรใต้

พัฒนาอาชีพเกษตรใต้...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มความรู้ เสริมทักษะ ในการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือ บูรณาการร่วมกัน โดยมีสมาชิกสถาบันเกษตรกรพื้นที่ชายแดนใต้ 5 จังห

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15-18 รวม 17 จังหวัด เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทอแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15-18 รวม 17 จังหวัด เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทอแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์

พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15-18 รวม 17 จังหวัด เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทอแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาความร่วมมือ

ภาพสังคม พัฒนาความร่วมมือ

พัฒนาความร่วมมือ...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือการเกษตรแห่งเอเชีย (The Institution For the Development of Agricultural Cooperation in Asia : IDACA ) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดการอบรม ซึ่งทางกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง (Ministry of Agriculture , Forestry and Forestry and Fisheries : MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับองค์การ ICA สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์การเกษตร หลักสูตร Fostering Core Leaders of Agi

ภาพสังคม เศรษฐกิจชายแดน

ภาพสังคม เศรษฐกิจชายแดน

เศรษฐกิจชายแดน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชายแดนด้วยวิธีการสหกรณ์ ในเขตเศรษฐกิจด่านชายแดนอรัญประเทศ เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าของสหกรณ์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก 14 จังหวัด ร่วมประชุม ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ซ่อมเครื่องจักรกล

ภาพสังคม ซ่อมเครื่องจักรกล

ซ่อมเครื่องจักรกล...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมการซ่อมและดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษา และสามารถซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เป็นการลดต้นทุนในการทำนาและทำการเกษตรอื่นๆ โดยมีนายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13 และ14 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายกฤษฎา วรสถิต ผู้อำนว

ภาพสังคม โรงงานอบแห้งลำไย

ภาพสังคม โรงงานอบแห้งลำไย

โรงงานอบแห้งลำไย...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานอบแห้งลำไยของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการระดมหุ้นของสมาชิกตั้งแต่ปี 2549 มีกำลังการผลิตลำไยอบแห้ง 48 ตันต่อวัน และขณะนี้สหกรณ์ฯ อยู่ในช่วงการรวบรวมผลผลิตลำไยจากสมาชิกวันละ 100 ตัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอบแห้ง โดยมีประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานอบแห้งลำไย สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเ

ภาพสังคม ทำนาในโรงเรียน

ภาพสังคม ทำนาในโรงเรียน

ทำนาในโรงเรียน...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันส่งเสริมการทำนาในโรงเรียน ภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว ซึ่งมีการสาธิตการสูบน้ำเข้านาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การแสดงการไถนาโดยใช้เครื่องบังคับฯ โดยมีนายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เทศกาลลำไยเชียงราย

ภาพสังคม เทศกาลลำไยเชียงราย

เทศกาลลำไยเชียงราย...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวินัย กสิรักษ์ และนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการจัดงานเทศกาลลำไยเชียงราย เพื่อรณรงค์การบริโภคลำไยและกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำหน่ายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ภาพสังคม ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ลดการใช้สารเคมีและการใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด โดยมีการแนะนำและสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการปลูกพืชให้กับสมาชิกสหกรณ์และคนในชุมชน โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์...นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 2 พร้อมตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธกส.สุโขทัย จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิตปี 2557/58 โดยมีนายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

พัฒนาผู้นำสหกรณ์...สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กรสหกรณ์ต่างประเทศ ICA AP และ IDACA จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่1 ซึ่งมีผู้นำสหกรณ์จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ภูฏาน เนปาล ฯลฯ โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ และนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

วาระแห่งชาติสหกรณ์...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่การปฏิบัติ” พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมทั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท ได้ฟัง โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้-->

ภาพสังคม เปิดอาคารสหกรณ์

ภาพสังคม เปิดอาคารสหกรณ์

เปิดอาคารสหกรณ์...นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (หลังใหม่) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายอำนวย อินทุภูติ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ต้อนรับ JICA

ภาพสังคม ต้อนรับ JICA

ต้อนรับ JICA...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Masahiro Matsuda ที่ปรึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา และMr.Chea Saintdona ผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ของประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของไทยและกัมพูชา โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ภายใต้โครงการ Establishing Business-oriented Agricultural Cooperative Model ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบเงินมูลนิธิฯ

ภาพสังคม มอบเงินมูลนิธิฯ

มอบเงินมูลนิธิฯ...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงาน ปปง. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม คลินิกสหกรณ์

ภาพสังคม คลินิกสหกรณ์

คลินิกสหกรณ์...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม คลินิกสหกรณ์ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แจกกระปุกออมสินและเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ แก่เด็กนักเรียน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีนายพินิจ เธียรธรัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ