Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม ศึกษางานชุมนุมสหกรณ์

ภาพสังคม ศึกษางานชุมนุมสหกรณ์

ศึกษางานชุมนุมสหกรณ์...ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี นำโดยนางกัญญา กีรติพงษ์ นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ นำคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้นำสหกรณ์การเกษตร และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเขตภาคกลาง 9 จังหวัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์ต้านยาเสพติด

ภาพสังคม สหกรณ์ต้านยาเสพติด

สหกรณ์ต้านยาเสพติด...สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด นำโดยนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และสภ.เกษตรวิสัย จัดโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อประเมินมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับพนักงานสหกรณ์การฯ ซึ่งผลจากการตรวจไม่พบสารเสพติดแม้แต่รายเดียว ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์ในโรงเรียน

ภาพสังคม สหกรณ์ในโรงเรียน

สหกรณ์ในโรงเรียน...นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดสุโขทัย” ครั้งที่ 1 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เรื่อง “สหกรณ์ในความหมายของข้าพเจ้า” พร้อมมีการนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน จากโรงเรียนต่างๆ โดยมีนายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง

ภาพสังคม ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง

ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 10 หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง” เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธ์และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สานสัมพันธ์

ภาพสังคม สานสัมพันธ์

สานสัมพันธ์...คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนแห่งชาติเกาหลี (NACUFOX) เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจและระบบ IT ระหว่าง 2 องค์การ โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนแห่งชาติเกาหลี พร้อมให้การสนับสนุน ชสอ. ในทุกด้านและเชิญไปศึกษาดูงานด้าน IT ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน...นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานงาน “ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ริเริ่มจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน และคณะครู นักเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน 18 แห่ง ร่วมงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย คณะครู นักเรียน และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกต้นไม้ รวม 3,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมนักเรียกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้ชนิดต่างๆ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้สุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก ณ โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย และวัดป่าตระพังบัว ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

-->
Submitted by pudthachat on Mon, 23/06/2014 - 03:44

ภาพสังคม แสดงความยินดี

ภาพสังคม แสดงความยินดี

แสดงความยินดี...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 112 ปี ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม คาราวานผลไม้

ภาพสังคม คาราวานผลไม้

คาราวานผลไม้...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ไปยังคู่ค้า ได้แก่ เครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ ห้างโมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายธุรกิจจำหน่ายผลไม้กับผู้ประกอบการ และสามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดจำหน่ายผลผลิตได้ในอนาคต โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประชาพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” เพื่อส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ตามแนวพระราชดำริ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายบรรจบ สงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม ณ โร

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สมาชิก

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สมาชิก

ประชุมใหญ่สมาชิก...นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แผนงานและงบประมาณประจำปี 2557 โดยมีนายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ.

ภาพสังคม วันสหกรณ์นักเรียน

ภาพสังคม วันสหกรณ์นักเรียน

วันสหกรณ์นักเรียน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการขยายกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศ โดยมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ พร้อมจัดกิจกรรมการโต้วาทีระดับประถมและมัธยมศึกษา ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียนแปดริ้ว

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียนแปดริ้ว

สหกรณ์นักเรียนแปดริ้ว...นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ทัศนศึกษานอกห้องเรียน

ภาพสังคม ทัศนศึกษานอกห้องเรียน

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน...กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง นำคณะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จำนวน 30 คน เดินทางทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง และศึกษาธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความรู้เรื่องการบริหารสหกรณ์ และความรู้ทั่วไปนอกห้องเรียน เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม เทศกาลบริโภคผลไม้

ภาพสังคม เทศกาลบริโภคผลไม้

เทศกาลบริโภคผลไม้...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2557” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออก รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลในภาคอื่นๆ และรณณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้คุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ และนายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ เมื

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียนโคราช

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียนโคราช

สหกรณ์นักเรียนโคราช...นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะประกวดการเขียนเรียงความเรื่อง “สหกรณ์โรงเรียนของฉัน” และกรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ภายในงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ ปี 2557” พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม และได้ฝึกการปฏิบัติจริง โดยมีตัวแทนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 4 นครราชสีมา เมื่อวั

ภาพสังคม อบรมบัญชีเยาวชน

ภาพสังคม อบรมบัญชีเยาวชน

อบรมบัญชีเยาวชน...นายภราดร ปริศนานันทกุล อดีตส.ส.อ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อเป็นปีที่ 6) เพื่อให้เยาวชนนักเรียนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน นำความรู้ทางด้านบัญชี ไปสู่บุคคลในครอบครัว รวมทั้งการสร้างเครือข่ายแก่บุคคลทั่วไป โดยมีนางพรวิภา สุ่มทา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และนายธวัช ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ลาวศึกษาสหกรณ์ไทย

ภาพสังคม ลาวศึกษาสหกรณ์ไทย

ลาวศึกษาสหกรณ์ไทย...คณะศึกษาดูงานจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และนำทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เสมอภาคหญิงชาย

ภาพสังคม เสมอภาคหญิงชาย

เสมอภาคหญิงชาย...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในขบวนการสหกรณ์ ปี พ.ศ.2557 เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสร้างภาวะผู้นำโดยส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้หญิง ได้มีบทบาทด้านการบริหารจัดการในขบวนการสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่เป็นผู้หญิงทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จาก 25 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมบรุคไซด์ ว

ภาพสังคม MOUซื้อ-ขายมังคุด

ภาพสังคม MOUซื้อ-ขายมังคุด

MOUซื้อ-ขายมังคุด...นายเรวัติ เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด นายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ฯ และนายปัญญา สนธิเมือง ผู้แทนบริษัท หง ไท่ หยาง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขาย และร่วมมือทางการค้า ในการส่งมังคุดสู่ตลาดเมืองเสิ้นหยาง มณทลเหลียวหนิง ทางตอนบนของปักกิ่ง ประเทศจีน คาดมีมูลค่าการส่งออก 350 ล้านบาท ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม บูรณาการกำกับสหกรณ์

ภาพสังคม บูรณาการกำกับสหกรณ์

บูรณาการกำกับสหกรณ์...นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” เพื่อร่วมบูรณาการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารทั้ง 2 กรม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อเร็ว ๆน

ภาพสังคม เยี่ยมสหกรณ์โนนสูง

ภาพสังคม เยี่ยมสหกรณ์โนนสูง

เยี่ยมสหกรณ์โนนสูง...ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชน โดยมีนางประทิน สีสา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นายสวัสดิ์ แก่นสำโรง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และนายธีรวัฒน์ สุภนิติกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาตลาดโคเนื้อ

ภาพสังคม พัฒนาตลาดโคเนื้อ

พัฒนาตลาดโคเนื้อ...ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดโคเนื้อ ปี 2557 เพื่อร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาส่งเสริมโคเนื้อสู่อาเซียน (AEC) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม OTOP Midyear 2014

ภาพสังคม OTOP Midyear 2014

OTOP Midyear 2014…นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงาน “อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน และประชาชนได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผิตภัณฑ์” โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศูนย์ถ่ายทอดสหกรณ์

ภาพสังคม ศูนย์ถ่ายทอดสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎรธานี พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายทัศนัย แสนเสนา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ลิ้นจี่พะเยา

ภาพสังคม ลิ้นจี่พะเยา

ลิ้นจี่พะเยา...นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบกล่องบรรจุภัณฑ์ลิ้นจี่คุณภาพให้กับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรพืชผลแม่ใจ จำกัด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์สร้างรอยยิ้ม

ภาพสังคม สหกรณ์สร้างรอยยิ้ม

สหกรณ์สร้างรอยยิ้ม...นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ พูลนาค ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดอู่เรือ ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ประชุมผู้เลี้ยงกุ้ง

ภาพสังคม ประชุมผู้เลี้ยงกุ้ง

ประชุมผู้เลี้ยงกุ้ง...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด และเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การก้าวผ่าน EMS ได้อย่างไร” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงกุ้งจากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง โดยมีนายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์...นายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด และร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ในสถานประกอบการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่มีสมาชิกเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์เคลื่อนที่

ภาพสังคม สหกรณ์เคลื่อนที่

สหกรณ์เคลื่อนที่...นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยนำเอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านการสหกรณ์ไปแจก เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการสหกรณ์ให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคุรอด หมู่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อเร็วๆ นี้