Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

พัฒนาผู้นำสหกรณ์...สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กรสหกรณ์ต่างประเทศ ICA AP และ IDACA จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่1 ซึ่งมีผู้นำสหกรณ์จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ภูฏาน เนปาล ฯลฯ โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ และนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

วาระแห่งชาติสหกรณ์...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่การปฏิบัติ” พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมทั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท ได้ฟัง โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

-->
Submitted by pudthachat on Tue, 09/09/2014 - 03:14

ภาพสังคม เปิดอาคารสหกรณ์

ภาพสังคม เปิดอาคารสหกรณ์

เปิดอาคารสหกรณ์...นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (หลังใหม่) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายอำนวย อินทุภูติ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ต้อนรับ JICA

ภาพสังคม ต้อนรับ JICA

ต้อนรับ JICA...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Masahiro Matsuda ที่ปรึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา และMr.Chea Saintdona ผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ของประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของไทยและกัมพูชา โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ภายใต้โครงการ Establishing Business-oriented Agricultural Cooperative Model ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบเงินมูลนิธิฯ

ภาพสังคม มอบเงินมูลนิธิฯ

มอบเงินมูลนิธิฯ...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงาน ปปง. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม คลินิกสหกรณ์

ภาพสังคม คลินิกสหกรณ์

คลินิกสหกรณ์...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม คลินิกสหกรณ์ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แจกกระปุกออมสินและเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ แก่เด็กนักเรียน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีนายพินิจ เธียรธรัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ

ภาพสังคม เปิดโรงรมควันยาง

ภาพสังคม เปิดโรงรมควันยาง

เปิดโรงรมควันยาง...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันบางจากสหกรณ์ โรงรมควันยางพารา โรงอบลดความชื้น และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด โดยมีดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ บุญรินทร์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด นางสุรณีย์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียน

ภาพสังคม สหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์นักเรียน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจั

ภาพสังคม สำนักงานใหม่

ภาพสังคม สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพสังคม เยี่ยมชมสหกรณ์

ภาพสังคม เยี่ยมชมสหกรณ์

เยี่ยมชมสหกรณ์...นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ โดยมีนางพัทธนันท์ เศรษฐกุลสิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนางรัชรินทร์ แก้วก่า เลขาธิการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์โครงการหลวง

ภาพสังคม สหกรณ์โครงการหลวง

สหกรณ์โครงการหลวง...หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และประทานรางวัลแก่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางวรรณี รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศูนย์กลางการค้า

ภาพสังคม ศูนย์กลางการค้า

ศูนย์กลางการค้า...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรชายแดนด้วยวิธีการสหกรณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตร โดยสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางการค้าและกระจายสินค้าเกษตร ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สงขลา ตาก มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ถ่ายทอดความรู้สหกรณ์

ภาพสังคม ถ่ายทอดความรู้สหกรณ์

ถ่ายทอดความรู้สหกรณ์...นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4 และ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ประชาชน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 บรรยายความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้-->

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร ระดับภาคกลาง” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด การสร้างระบบบริหารงานเครือข่าย รวมทั้งหารือกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ โดยมีนายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด และนางสมจิตร ส่องสว่

ภาพสังคม สร้างสัมพันธ์บุคลากร

ภาพสังคม สร้างสัมพันธ์บุคลากร

สร้างสัมพันธ์บุคลากร...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาทีมงาน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และเพิ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน พร้อมประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้ง ทำงานอย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ โดยมีบุคลากรจากกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เ

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น และสามารถขยายฐานเพิ่มปริมาณธุรกิจให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ระดับจังหวัด และระดับภา

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

ภาพสังคม เครือข่ายกลุ่มอาชีพ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น และสามารถขยายฐานเพิ่มปริมาณธุรกิจให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ระดับจังหวัด และระดับภา

ภาพสังคม เปิดศูนย์บริการ

ภาพสังคม เปิดศูนย์บริการ

เปิดศูนย์บริการ...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศอบ.) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือชาวนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ภาพสังคม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา 12 สิงหาคม 2557” โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะหาหะ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 สมาชิกนิคมสหกรณ์ นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี จั

ภาพสังคม เปิดจุดขายลำไย

ภาพสังคม เปิดจุดขายลำไย

เปิดจุดขายลำไย...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมเปิดจุดจำหน่ายลำไยจากเครือข่ายสหกรณ์ภาคเหนือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เปิดจุดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และกรมสรรพากร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยผ่านช่อง

ภาพสังคม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ภาพสังคม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ...สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บ้านควนตอ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กองทุนสวนยางในเครือข่ายข้าวไร่ อำเภอห้วยยอด จัดกิจกรรมปลูกข้าวไร่เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “116 วันทำความดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ” สนับสนุนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอด และธนาคารเพ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาข

ภาพสังคม พัฒนาสหกรณ์ประมง

ภาพสังคม พัฒนาสหกรณ์ประมง

พัฒนาสหกรณ์ประมง...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ประมงสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประมงให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนสหกรณ์ประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วม 70 แห่ง ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ย์ จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เสริมสร้างบุคลากร

ภาพสังคม เสริมสร้างบุคลากร

เสริมสร้างบุคลากร...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรในการเผยแพร่การสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษถึงแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบทุนบุตรสมาชิก

ภาพสังคม มอบทุนบุตรสมาชิก

มอบทุนบุตรสมาชิก...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ โรงแรมสตาร์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เชื่อมโยงตลาดมันฯ

ภาพสังคม เชื่อมโยงตลาดมันฯ

เชื่อมโยงตลาดมันฯ...นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ การผลิตและการตลาดมันเส้นสะอาดในสถาบันเกษตรกร โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัดจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่

ภาพสังคม เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่

เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ของสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ซึ่งสร้างด้วยทุนงบประมาณของสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ล้านบาทเศษ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการด้านต่างๆแก่สมาชิก และเพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของสหกรณ์ฯ ในอนาคต โดยมีนาย สรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนายหนูเกณฑ์ อินทศร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม MOUปลา-กุ้ง

ภาพสังคม MOUปลา-กุ้ง

MOUปลา-กุ้ง...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าปลานิลจิตรลดาและกุ้งแวนาไมน์ ระหว่างสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำนครนายก จำกัด และสหกรณ์ชาวนาเมืองพล จำกัด กับบริษัทเอก- ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สู่การปฏิบัติของจังหวัดนครนายก และจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายมานูเอล เดอโรซา ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ สินค้าอาหารสด นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก และนายศุภชั

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

เกษตรคืนความสุข...นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายจวน แก้วกุนศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด นายรังสรรค์ ดีณรงค์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน สร้างความปรองดอง ลดค่าครองชีพ” ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม MOU ลำไย

ภาพสังคม MOU ลำไย

MOU ลำไย...นายชวลิต ชูขจร และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กับโมเดิร์นเทรด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส เดอะมอลล์ กรุ๊ป และระหว่างผู้แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จากชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ซื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

ภาพสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ภาพสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายนิคม นันตา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีโรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนวัดสันทราย โรงเรียนวัดฮ่องกอก และโรงเรียนบ้านดอนมูล จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้-->