Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม เสริมสร้างบุคลากร

ภาพสังคม เสริมสร้างบุคลากร

เสริมสร้างบุคลากร...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรในการเผยแพร่การสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษถึงแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบทุนบุตรสมาชิก

ภาพสังคม มอบทุนบุตรสมาชิก

มอบทุนบุตรสมาชิก...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ โรงแรมสตาร์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เชื่อมโยงตลาดมันฯ

ภาพสังคม เชื่อมโยงตลาดมันฯ

เชื่อมโยงตลาดมันฯ...นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ การผลิตและการตลาดมันเส้นสะอาดในสถาบันเกษตรกร โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัดจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่

ภาพสังคม เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่

เปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ของสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ซึ่งสร้างด้วยทุนงบประมาณของสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ล้านบาทเศษ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการด้านต่างๆแก่สมาชิก และเพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของสหกรณ์ฯ ในอนาคต โดยมีนาย สรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนายหนูเกณฑ์ อินทศร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม MOUปลา-กุ้ง

ภาพสังคม MOUปลา-กุ้ง

MOUปลา-กุ้ง...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าปลานิลจิตรลดาและกุ้งแวนาไมน์ ระหว่างสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำนครนายก จำกัด และสหกรณ์ชาวนาเมืองพล จำกัด กับบริษัทเอก- ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สู่การปฏิบัติของจังหวัดนครนายก และจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายมานูเอล เดอโรซา ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ สินค้าอาหารสด นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก และนายศุภชั

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

เกษตรคืนความสุข...นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายจวน แก้วกุนศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด นายรังสรรค์ ดีณรงค์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน สร้างความปรองดอง ลดค่าครองชีพ” ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม MOU ลำไย

ภาพสังคม MOU ลำไย

MOU ลำไย...นายชวลิต ชูขจร และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กับโมเดิร์นเทรด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส เดอะมอลล์ กรุ๊ป และระหว่างผู้แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จากชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ซื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

ภาพสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ภาพสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายนิคม นันตา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีโรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนวัดสันทราย โรงเรียนวัดฮ่องกอก และโรงเรียนบ้านดอนมูล จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้

-->
Submitted by pudthachat on Sat, 09/08/2014 - 01:11

ภาพสังคม เสวนาปรองดอง

ภาพสังคม เสวนาปรองดอง

เสวนาปรองดอง...นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต-นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน “เวทีสานเสวนาจังหวัดปราจีนบุรี จากปรองดอง สู่สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป” ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา เสนอแนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอ แนะด้านต่างๆ โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจัดหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสหกรณ์

ภาพสังคม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสหกรณ์

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสหกรณ์...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ในเขตภาคกลาง เพื่อทำความชัดเจนถึงแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ รวมทั้งระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันคิดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในภาคกลาง จาก 27 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเ

ภาพสังคม คืนค่าปัจจัยการผลิต

ภาพสังคม คืนค่าปัจจัยการผลิต

คืนค่าปัจจัยการผลิต...นายประสิทธิ์ เอี่ยมสงคราม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด เป็นประธานมอบเงินจ่ายคืนค่าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้แก่สมาชิกที่ได้ซื้อจากสหกรณ์ฯ ก่อนการปรับลดราคาจำนวน 28 ราย เป็นเงิน 18,240 บาท ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต ปี 2557/2558 โดยมีนางนันทนา แฮวอู สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และนายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว นายอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จังหวัดชัยนาท เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม รางวัลบริการภาครัฐ

ภาพสังคม รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ...นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ CPS” ซึ่งยกตัวอย่างความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให

ภาพสังคม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภาพสังคม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สหกรณ์แหลมงอบ

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สหกรณ์แหลมงอบ

ประชุมใหญ่สหกรณ์แหลมงอบ...นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด พร้อมให้คำแนะนำสมาชิกสหกรณ์ เห็นถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ และสหกรณ์ฯ ดำเนินงานให้เป็นที่พึ่งพา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของระบบสหกรณ์ โดยประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ณ ศาลาวัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจธุรกิจรวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เป็นการช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด และทำให้สมาชิกสหกรณ์จำหน่ายผลผลิตได้ราคาที่เป็นธรรม โดยมีนางยุพดี จิตผ่องอำไพ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนากลุ่มเกษตรกร

ภาพสังคม พัฒนากลุ่มเกษตรกร

พัฒนากลุ่มเกษตรกร...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สร้างวิทยากรสหกรณ์

ภาพสังคม สร้างวิทยากรสหกรณ์

สร้างวิทยากรสหกรณ์...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมการสร้างวิทยากรด้านการสหกรณ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จากวิทยากร และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนนักเรียน ชุมชนรอบข้าง ทำให้เกิดการเอื้ออาทร และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้<

ภาพสังคม เรียนรู้การผลิตยางแผ่น

ภาพสังคม เรียนรู้การผลิตยางแผ่น

เรียนรู้การผลิตยางแผ่น...คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ให้การต้อนรับเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอัดก้อนยางแผ่นรมควันเพื่อการส่งออก โดยเรียนรู้ด้านการผลิตยางแผ่นรมควัน และการใช้เตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพสังคม มอบนโยบายข้าราชการ

ภาพสังคม มอบนโยบายข้าราชการ

มอบนโยบายข้าราชการ...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบนโยบายกับข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ โดยมีนายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม คืนความสุขสู่ประชาชน

ภาพสังคม คืนความสุขสู่ประชาชน

คืนความสุขสู่ประชาชน...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเน้นสร้างความปรองดองในชาติ โดยมีนายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก

ภาพสังคม ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก

ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก...นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี ร้อยดวงใจปลูกหญ้าแฝก” หนึ่งในโครงการพระราชดำริ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจตลอดจนประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินริมตลิ่งอ่างเก็บน้ำค่ายจักรพงษ์ โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณวนพุทธอุทยานน้ำตกเข้าอีโต้ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม นครปฐมร่วมสามัคคี

ภาพสังคม นครปฐมร่วมสามัคคี

นครปฐมร่วมสามัคคี...นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้<

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

วาระแห่งชาติสหกรณ์...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพี่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ในเขตจังหวัดภาคใต้ พร้อมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อจัดทำ Project Idea ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้เข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชน ณ โรงแรมบลูมารีน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

ภาพสังคม เกษตรคืนความสุข

เกษตรคืนความสุข...นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ตามนโยบายคืนความสุขให้ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา มีการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน ณ สำนักชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้-->

ภาพสังคม ขยายพื้นที่ปลูกกล้วย

ภาพสังคม ขยายพื้นที่ปลูกกล้วย

ขยายพื้นที่ปลูกกล้วย...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ถึงแนวทางในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ขยายพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ เพื่อส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้มีปริมาณความต้องการปีละ 8,000 ตัน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

ภาพสังคม วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ “ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโตตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาผลผลิตยางพารา

ภาพสังคม พัฒนาผลผลิตยางพารา

พัฒนาผลผลิตยางพารา...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอห้วยยอด นำคณะสหกรณ์กองทุนสวนยาง และสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตรัง ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ประจำปี 2557 ศึกษาดูงานการผลิตยางแผ่นรมควันแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานของบริษัทยูเนี่ยน รับเบอร์โปรดักส์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด อำเภอเขาสมิง และการผลิตยางแผ่นรมควันและการบำบัดน้ำเสียจากโรงอบรมยาง ของกลุ่มทำสวนสัจจะบ้านท้ายวัง อำเภอเมือง จ

ภาพสังคม เกษตรครบวงจร

ภาพสังคม เกษตรครบวงจร

เกษตรครบวงจร...สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ธ.ก.ส. สาขา ลำพูน และเกษตรกรหมู่ที่ 1 3 5 และ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2557 โดยมีนายอาณัติ วิทยานุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์

ภาพสังคม เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์

เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์...สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นำโดยนางวนิดา รุ่มโรย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเสวนา “การจัดทำแผนกลยุทธ์เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์” เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งของขบวนการ และจัดให้มีการทำแผลกลยุทธ์เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สานสัมพันธ์ไทย-จีน

ภาพสังคม สานสัมพันธ์ไทย-จีน

สานสัมพันธ์ไทย-จีน...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายหวง ยินซิน (Huang Yanxin) รองอธิบดีกรมระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและการบริหารจัดการ กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทย ตามโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน ซึ่งทางคณะผู้แทนของจีนให้ความสนใจเรื่องการวางระบบบริหารจัดการข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมันและผลไม้ของสหกรณ์ไทย พร้อมหารือถึงแนวทางในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยในประเทศจีน ณ