Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม ประกาศเกียรติคุณ

ภาพสังคม ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2เมษายน 2558 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 103 แห่ง ร่วมพิธี ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม รดน้ำวันสงกรานต์

ภาพสังคม รดน้ำวันสงกรานต์

รดน้ำวันสงกรานต์...นายประพันธ์ มายรรยง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ในฐานะประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายสุชาติ แก้วสะอาด ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พิชัย เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้สูงอายุสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม บริหารจัดการตลาดผลไม้

ภาพสังคม บริหารจัดการตลาดผลไม้

บริหารจัดการตลาดผลไม้...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  แก่ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการตลาดผลไม้ เน้นการใช้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค โดยมีนายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม เมล็ดพันธุ์สหกรณ์

ภาพสังคม เมล็ดพันธุ์สหกรณ์

เมล็ดพันธุ์สหกรณ์...นายโอภาส  กลั่นบุศย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ตลาดกลางนางลือ อำเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายธวัช  หม้อเหล็ก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม รดน้ำขอพร

ภาพสังคม รดน้ำขอพร

รดน้ำขอพร...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิบดี และอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ภาพสังคม เปิดโรงเรือนคัดแยก

ภาพสังคม เปิดโรงเรือนคัดแยก

เปิดโรงเรือนคัดแยก...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผักปลอดภัย ลุ่มน้ำย่าง และเปิดโรงเรือนคัดแยกบรรจุหีบห่อ ผักและผลไม้ (Packing house) ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตที่ครบวงจร GMP ณ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

พัฒนาผู้นำสหกรณ์...ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 36 คน จาก 16 สหกรณ์ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ อุบล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆนี้

-->
Submitted by pudthachat on Tue, 22/04/2014 - 05:22

ภาพสังคม เครือข่ายการเงิน

ภาพสังคม เครือข่ายการเงิน

เครือข่ายการเงิน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินของสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติ โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์มีส่วนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีนายวินัย กสิรักษ์ พร้อมด้วยนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุ

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาผู้นำสหกรณ์

พัฒนาผู้นำสหกรณ์...นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยง/พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนสหกรณ์เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สระบุรี สกลนคร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเอน บี โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม เปิดสาขาร้านสหกรณ์

ภาพสังคม เปิดสาขาร้านสหกรณ์

เปิดสาขาร้านสหกรณ์...นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ต.เนินทราย) และงานคาราวานศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ งานมหกรรมอาหารและสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค โดยมีดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ภาพสังคม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังรวก เพื่อถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีนักเรียน และครู เข้าร่วมโครงการฯ 47 คน ณ โรงเรียนบ้านวังรวก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆนี้

 

 

ภาพสังคม ต้อนรับสปป.ลาว

ภาพสังคม ต้อนรับสปป.ลาว

ต้อนรับสปป.ลาว...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมนึก ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้บริหาร และ Mr.Christian Albrecht ผู้เชี่ยวชาญจาก Deutscher Genossenschafts-und Raiffeisenverband ( DGRV ) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคอาเชียน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกร

แกะก่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แต่มีมูลค่า

แกะก่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แต่มีมูลค่า

ฉบับวันนี้ คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผักตบชวา วัชพืชที่ไร่คุณค่า แต่สร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านห้วยหวาย คือ ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ของกลุ่มอาชีพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยหวาย

ชาวบ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำผักตบชวาที่ลอยระเกะระกะตามแม่น้ำลำคลอง มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นเครื่องจักสาน โดยการรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มอาชีพศูนย์ส่

ภาพสังคม มอบกุญแจรถ

ภาพสังคม มอบกุญแจรถ

มอบกุญแจรถ...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรถขนสินค้าให้กับสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 12 แห่ง และปล่อยคาราวานสินค้าสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) พร้อมรับมอบเงินจาก 12 สหกรณ์ จำนวน 65,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สามัญ

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สามัญ

ประชุมใหญ่สามัญ...สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี และร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2557 พร้อมมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ฯ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 105 คน ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม มอบทุนการศึกษา

ภาพสังคม มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา...นายทอง นวลนิ่ม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน เมื่อเร็ว ๆนี้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ หัตถกรรมผ้าด้นมือ ภูมิปัญญาบนผืนผ้า

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ หัตถกรรมผ้าด้นมือ ภูมิปัญญาบนผืนผ้า

ฉบับวันนี้ คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ขอเอาใจท่านผู้อ่านที่ชื่นชอบในงานฝีมือ ประเภทงานผ้า ที่สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าด้นมือ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์ท่าทอง

กลุ่มสตรีสหกรณ์ท่าทอง สังกัดสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 รวมตัวกันเพื่อดำเนินการเย็บผ้าโหล โดยได้รับการอบรมด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ประสบปัญหารายได้น้อย ไม่มีเทศกาลออกร้าน ทางกลุ่มฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาผลิตผ้าด้นมือแทน เพราะสม

ภาพสังคม มอบประกาศนียบัตร

ภาพสังคม มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งผ่านการอบรมตามโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองยุทธ ฑีฆะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็ว ๆนี้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เครื่องดื่มสมุนไพรมะตูม ดับกระหาย คลายร้อน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เครื่องดื่มสมุนไพรมะตูม ดับกระหาย คลายร้อน

เริ่มต้นของเดือนเมษายน อากาศประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ดังนั้น คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยคลายร้อน และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรมะตูม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สังกัดสหกรณ์การเกษตรภูผาม่าน จำกัด จังหวัดขอนแก่น ได้ถือกำเนิดขึ้น เนื่องมากจากชาวบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ด้วยพื้นที่ทำกินมีน้อย จึงเกิ

ภาพสังคม มหกรรมสินค้ามาตรฐาน

ภาพสังคม มหกรรมสินค้ามาตรฐาน

มหกรรมสินค้ามาตรฐาน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานงาน“สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยขบวนการสหกรณ์ โดยมีนายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนสหกรณ์ที่ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ร่วมยินดี50ปี

ภาพสังคม ร่วมยินดี50ปี

ร่วมยินดี50ปี...นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆนี้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ กะปิแท้ เรือไทย ผลิตจากกุ้งเคยสดแท้ 100 %

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ กะปิแท้ เรือไทย ผลิตจากกุ้งเคยสดแท้ 100 %

ฉบับวันนี้ แกะกล่องคอลัมน์สินค้าสหกรณ์ ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับอาหารไทยยอดฮิตติดปากคนไทย จะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกเสียจากน้ำพริกกะปิ โดยขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์กะปิแท้ ตราเรือไทย ของกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว

สมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล เป็นแหล่งกำเนิดตัวเคย และ เกลือสมุทร ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตกะปิ ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตกะปิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะหมู่บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง เพราะประชาชนมีอาชีพประมง และทำกะปิเองเป็

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

ภาพสังคม วาระแห่งชาติสหกรณ์

วาระแห่งชาติสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการจัดงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 4 ภาค ในการประกาศเริ่มต้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชาติได้รับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมนำไปใช้ในวิถีชีวิต ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เปิดที่ทำการสหกรณ์

ภาพสังคม เปิดที่ทำการสหกรณ์

เปิดที่ทำการสหกรณ์...นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้มาใช้บริการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดี ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆนี้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ กะลามะพร้าวประดิษฐ์ ประดิษฐ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ กะลามะพร้าวประดิษฐ์ ประดิษฐ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ

                กลับมาอีกแล้ว สำหรับคอลัมน์ “แกะกล่องสินค้าสหกรณ์” หลังห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์ ฉบับวันนี้ เลยขอเอาใจท่านผู้อ่านที่ชอบสะสมของตกแต่งบ้านที่ประดิษฐ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวประดิษฐ์ ของกลุ่มกะลามะพร้าวบ้านโคกตานาค

             &nbs

ภาพสังคม โรงสีสหกรณ์

ภาพสังคม โรงสีสหกรณ์

โรงสีสหกรณ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการโรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สาขาบ้านนกเหาะ โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนายประยุทธ หงษ์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัยเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนันต์ ลิลาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในโอกาสงานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 35 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

822สมาชิกสหกรณ์เกษตรวิสัยผ่านอบรมฟื้นฟูอาชีพ/วางแผนชีวิตแบบพอเพียง

822สมาชิกสหกรณ์เกษตรวิสัยผ่านอบรมฟื้นฟูอาชีพ/วางแผนชีวิตแบบพอเพียง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด หลังผ่านอบรมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ระบุ ช่วยสร้างประโยชน์ในการฟื้นฟูอาชีพ สามารถชำระหนี้ค้าง ส่งผลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมั่นคง

ร้อยเอ็ด: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งผ่านการอบรมตามโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำ

ภาพสังคม ร่วมสร้างอาคารเรียน

ภาพสังคม ร่วมสร้างอาคารเรียน

ร่วมสร้างอาคารเรียน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากนายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้างห่างหลวง ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้างห่างหลวง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ภาพสังคม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์...นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และนางรัทยา ทรัพย์สิน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ ณ วัดด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้