Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม สวัสดีปีใหม่

ภาพสังคม สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริหารบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบกระเช้าปีใหม่

ภาพสังคม มอบกระเช้าปีใหม่

มอบกระเช้าปีใหม่...นางโสภิส จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัทสยามรัฐ จำกัด ผู้แทนนายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามรัฐ จำกัด มอบกระเช้าของขวัญแก่นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม คลายหนาวน้องน้อย

ภาพสังคม คลายหนาวน้องน้อย

คลายหนาวน้องน้อย..นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การกีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรวจตะเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการ “สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง” ครั้งที่ 3 พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ศึกษาระบบปฏิบัติงาน...นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานขอสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการวางระบบงานการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โดยมีนางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ศึกษาระบบปฏิบัติงาน...นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานขอสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการวางระบบงานการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โดยมีนางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือรายละเอียดในกรอบที่ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการสหกรณ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และผู้แทนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือรายละเอียดในกรอบที่ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการสหกรณ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และผู้แทนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตามรอยพระยุคลบาท

ภาพสังคม ตามรอยพระยุคลบาท

ตามรอยพระยุคลบาท...นายอภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องสหกรณ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 3,9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการดำเนินการฯ และนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 3,9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการดำเนินการฯ และนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม เพิ่มความรู้ปลูกมะยงชิด

ภาพสังคม เพิ่มความรู้ปลูกมะยงชิด

เพิ่มความรู้ปลูกมะยงชิด...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกอบรม “การปลูกและจัดทำแปลงต้นแบบมะยงชิด มะปรางหวานปลอดภัย” ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะยงชิด และมะปรางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีนายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก นางนาริสา กองสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สัมมนาผลไม้

ภาพสังคม สัมมนาผลไม้

สัมมนาผลไม้...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ “เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2558 ของสถาบันเกษตรกร” และ “การพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร” เพื่อให้ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่ผลิตและรวบรวมผักและผลไม้ ผู้แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แนวหน้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รู้ถึงทิศทางการตลาดผักและผลไม้ ปี 2558 ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์ภาพยนตร์

ภาพสังคม สหกรณ์ภาพยนตร์

สหกรณ์ภาพยนตร์...นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายศิริพจน์ ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมให้คำแนะนำการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ถวายราชสดุดี

ภาพสังคม ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องทำดีเพื่อพ่อ ในโครงการ “5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2557” และเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้นำชุมนุมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก ร่วมพิธี ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน<

ภาพสังคม Farmer Market

ภาพสังคม Farmer Market

Farmer Market…นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ Farmer Market ของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ มีการจัดตั้งตลาดขึ้นในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดสำหรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กลุ่มสวนยางลุ่มน้ำยมฯ

ภาพสังคม กลุ่มสวนยางลุ่มน้ำยมฯ

กลุ่มสวนยางลุ่มน้ำยมฯ...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมพาน ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางลุ่มน้ำยมสุโขทัยสามัคคี ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อชี้แจง และแนะนำให้สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบเอกสารสิทธิ กสน.5

ภาพสังคม มอบเอกสารสิทธิ กสน.5

มอบเอกสารสิทธิ กสน.5...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือการทำประโยชน์ (กสน.5) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์แม่สอด จำนวน 50 ราย เนื้อที่ 213-1386 ไร่ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเร่งรัดดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับเกษตรกร เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เครดิตบูโรสหกรณ์

ภาพสังคม เครดิตบูโรสหกรณ์

เครดิตบูโรสหกรณ์...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเสวนา "ข้อมูลเครดิต...ดีกับสหกรณ์อย่างไร" ในงานสัมมนา สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) จัดขึ้น โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 แห่ง ให้ความสนใจร่วมสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพราะถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสร้างกลไกในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคต ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

-->
Submitted by pudthachat on Mon, 08/12/2014 - 01:02

ภาพสังคม เผยแพร่งานสหกรณ์

ภาพสังคม เผยแพร่งานสหกรณ์

เผยแพร่งานสหกรณ์...นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด ณ วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม MOUผลิตหญ้าเนเปียร์ฯ

ภาพสังคม MOUผลิตหญ้าเนเปียร์ฯ

MOUผลิตหญ้าเนเปียร์ฯ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยพลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายวัลลภ รุ่งเรือง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก เพื่อการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ณ หมู่บ้านฝายมอญ ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม เยี่ยมคารวะ

ภาพสังคม เยี่ยมคารวะ

เยี่ยมคารวะ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือในการประสานความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวันแรก ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม ปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ

ภาพสังคม ปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ...นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เพื่อแสดงความภักดีเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาตอนะห์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ถวายพระพร

ภาพสังคม ถวายพระพร

ถวายพระพร...นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เมื่อวันเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาสหกรณ์สู่AEC

ภาพสังคม พัฒนาสหกรณ์สู่AEC

พัฒนาสหกรณ์สู่AEC...ดร.อำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 2 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าว โคนม โคเนื้อ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ โรงแรมมณเฑียร ราชวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สหกรณ์

ภาพสังคม ประชุมใหญ่สหกรณ์

ประชุมใหญ่สหกรณ์...นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556/2557 ของสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก เข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้