Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

กสส.เล็งผลักดันสหกรณ์ไทยศูนย์กลาง Seed Hub/ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กสส.เล็งผลักดันสหกรณ์ไทยศูนย์กลาง Seed Hub/ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงาน “สหกรณ์ต้นแบบแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและแหล่งกระจายพันธุ์ดี” นำร่องผลักดันนิคมสหกรณ์แม่สอด แหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์เป็นมืออาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างรายได้ที่มั่นคง

ตาก: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสหกรณ์ต้นแบบแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและแหล่งกระจายพันธุ์ดี (Seed Hub) ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ต้นแบบใน

เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์ไม้ผลฯ ปันผลกำไร8%คืนเหล่าสมาชิก

เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์ไม้ผลฯ ปันผลกำไร8%คืนเหล่าสมาชิก

สมุทรสงคราม: นายสุธิน สุธานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีนางสาววารุณี อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ บ้านสมาชิกเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสุธิน กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม จ

แนะทางรอดสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการพักชำระหนี้

แนะทางรอดสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการพักชำระหนี้

สระแก้ว: สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด จัดโครงการอบรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาทผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การปลูกฝัง อุดมการณ์สหกรณ์” แก่สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ในโอกาสนี้ นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เครื่องประดับหินสี งานฝีมือระดับ 4 ดาว

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เครื่องประดับหินสี งานฝีมือระดับ 4 ดาว

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปชมผลิตภัณฑ์สวยๆ งามๆ เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมืออันประณีตของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการแต่งตัวของสาวๆ ให้ดูดียิ่งขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหินสี ของกลุ่มเพชรพลอยเจริญศรี

กลุ่มเพชรพลอยเจริญศรี สังกัดสหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด ซึ่งได้มีการร่วมหุ้นของคนในชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มฯ แรกเริ่มด้วยสมาชิก 8 คน โดยใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการ ภายใต้การ

มุมกฎหมาย การแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์

มุมกฎหมาย การแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์

หากสหกรณ์จะกำหนดระเบียบว่าด้วยการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยกำหนด“เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมิให้ถือเป็นรายได้ และให้สหกรณ์นำเข้าสมทบในบัญชีทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์” สามารถกระทำได้หรือไม่

ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ต้องถือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกำไรจากการขายทรัพย์สินเป็นรายได้ นอกจากนี้ ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้สหกรณ์กันกำไรจากกา

ภาพสังคม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ภาพสังคม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม (Hybrid Seed) และชมการสาธิตวิธีผสมเกสรข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 ซึ่งมีลักษณะเด่นทนแล้ง ต้านทานราน้ำค้าง ราสนิม ต้นใหญ่ เมล็ดชิดกัน ผลผลิตสูงถึง 1,106 กก/ไร่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในด้านราคาเมล็ดพันธุ์และทำได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ของนายสายันต์ เสาเสนา สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ (Smart Farmer) บ้านแม่กึ้ดสามท่า ตำบลแม่กาสา อำเภอมาสอด จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆนี้

 

สกู๊ปพิเศษ สกก.พิมาย จำกัด…หนึ่งสหกรณ์นำร่อง ขับเคลื่อนโครงการธุรกิจปัจจัยการผลิต

สกู๊ปพิเศษ สกก.พิมาย จำกัด…หนึ่งสหกรณ์นำร่อง ขับเคลื่อนโครงการธุรกิจปัจจัยการผลิต

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นหนึ่งสหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีศักยภาพสูงในทุกด้าน และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์นำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการขับเคลื่อนโครงการธุรกิจปัจจัยการผลิต ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เพื่อจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช รวมทั้งปัจจัยทางการผลิตภาคเกษตรอีกหลายรายการในราคาพิเศษ และตรงตามเวลาที่ต้องการให้กับสมาชิกสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์เลยสร้างโอกาสทางการศึกษาเยาวชนถิ่นทุรกันดาร/ลุยโครงการ1ทุน1โรงเรียนตชด.

ขบวนการสหกรณ์เลยสร้างโอกาสทางการศึกษาเยาวชนถิ่นทุรกันดาร/ลุยโครงการ1ทุน1โรงเรียนตชด.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จับมือสหกรณ์ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมมอบทุนการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมต้นแก่เด็กเรียนดี ผ่านโครงการ 1 ทุน 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หวังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เลย: นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ

มหาชัยหนุนสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรจัดตั้งสหกรณ์

มหาชัยหนุนสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรจัดตั้งสหกรณ์

สมุทรสาคร: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดสาธิตการเรียนรู้อาชีพ บ้านนายสมควร อินกรัด เลขที่ 27/3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัง

เปิดออมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ กระตุ้นเสริมสภาพคล่องสหกรณ์

เปิดออมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ กระตุ้นเสริมสภาพคล่องสหกรณ์

กทม.: ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการกำกับดูแลความเพียงพอด้านเงินกองทุน และการบริหารสภาพคล่องตามแนวทาง Basel และภาวะเศรษฐกิจการเงินปัจจุบัน และแนวโน้มในระยะ 6 เดือน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดร.เฉลิมพล ได้บรรยายพิเศษเรื่องโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินว่า ชสอ.

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ มาลัยดินหอม จากก้อนดินสู่สิ่งล้ำค่า

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ มาลัยดินหอม จากก้อนดินสู่สิ่งล้ำค่า

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ซึ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมืออันประณีตของชาวจังหวัดสุโขทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ กลุ่มมาลัยดินหอม คือ ผลิตภัณฑ์มาลัยดินหอม

ก้อนดิน สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจมองดูเป็นสิ่งไร้ค่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่ถ้าลองมองคิดดูหากโลกใบนี้ขาดไปซึ่งดิน มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไร ซึ่งเพียงคำว่า ดิน ก็สามารถสรรสร้างสิ่งที่มีค่าได้มากมาย คนยุคก่อนก่อนสามารถนำดินมาปั้นหม้อ ปั้นไห และใช้เ

มุมกฎหมาย การเปิดรับฝากเงินนอกสำนักงานสหกรณ์

มุมกฎหมาย การเปิดรับฝากเงินนอกสำนักงานสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบางสหกรณ์ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ โดยขอเพิ่มข้อกำหนดให้สมาชิกส่งเงินฝาก ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเป็นครั้งคราว จะสามารถกระทำได้หรือไม่

กรณีดังกล่าว สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีกำหนดการรับฝากเงินนอกสำนักงานสหกรณ์เป็นไปอย่างรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสถานที่ที่คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดเป็นครั้งคราวเพื่อรับฝากเงินจากสมาชิกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการแ

ภาพสังคม เปิดร้าน Q-Shop

ภาพสังคม เปิดร้าน Q-Shop

เปิดร้าน Q-Shop…ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-Shop ) ของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์ในราคายุติธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

ขบวนการสหกรณ์ปทุมธานีร่วมปันน้ำใจสู่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์/ช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยโอกาส

ขบวนการสหกรณ์ปทุมธานีร่วมปันน้ำใจสู่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์/ช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยโอกาส

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี มอบเงินบริจาค 106,000 บาท ผ่านโครงการออมทรัพย์วันละบาท “สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง” มุ่งช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการสหกรณ์

ปทุมธานี: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดปทุมธานี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ &ldqu

พัฒนาอาชีพสมาชิกนิคมสหกรณ์วังทอง

พัฒนาอาชีพสมาชิกนิคมสหกรณ์วังทอง

นิคมสหกรณ์วังทอง จับมือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทางการเกษตรแก่สมาชิก พร้อมเปิดหลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า และหลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดู

พิษณุโลก: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยนิคมสหกรณ์วังทอง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร แก่สมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์วังทอง เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพทางการเ

บุรีรัมย์พิจารณาเงินกู้15ล้าน ขยายเวลาสหกรณ์ชำระหนี้

บุรีรัมย์พิจารณาเงินกู้15ล้าน ขยายเวลาสหกรณ์ชำระหนี้

บุรีรัมย์: นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้ ให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อนำเงินกู้ไปเป็นทุนในการดำเนินกิจการของสถาบันให้บริการแก่มวลสมาชิกเกิดประโยชน์สูงสุด และพิจารณาการขยายเวลาการส่งชำระหนี้ให้กับสถาบันเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)ให้กับสถาบัน จำนวน 7 แห่ง เป็นเงิน 15,800,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท

สมาชิกไว้วางใจเลือก”จรูญ ชูลาภ” ชี้ผลสำเร็จทุกคนมีส่วนร่วมบริหาร

สมาชิกไว้วางใจเลือก”จรูญ ชูลาภ” ชี้ผลสำเร็จทุกคนมีส่วนร่วมบริหาร

กทม.: นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประ

กลุ่มหนองหอย เล็งกู้เงิน3แสนเพิ่มทุนสมาชิก

กลุ่มหนองหอย เล็งกู้เงิน3แสนเพิ่มทุนสมาชิก

นครราชสีมา: นายถวิล มะลิวงษ์ รองประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหอย เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( ปี 2557-2559) ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมีนางสำเริง ผ่องพูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหอย จังหวัดนครราชสีมา

นายถวิล กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการต

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เปลญวน ภูมิปัญญาท้องถิ่นติดดาว

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เปลญวน ภูมิปัญญาท้องถิ่นติดดาว

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ได้นำสินค้าสหกรณ์มาแนะนำท่านผู้อ่านเช่นเคย โดยวันนี้จะพาไปเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์เปลญวน ของกลุ่มอาชีพสตรีทำเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์ ซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน

แต่โบราณการจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาใช้ต่างก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้น เพราะเนื่องจากไม่ได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเช่นปัจจุบัน แต่กลุ่มอาชีพสตรีทำเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์ นั้น ก็ยังใช้ความรู้ความเข้าใจและความใส่ใจในการจะสรรสร้าง “เปลญวน” ผลิ

ไขข้อข้องใจ การบันทึกราคาทุนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

ไขข้อข้องใจ การบันทึกราคาทุนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

กรรมการสหกรณ์...สหกรณ์จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร เกี่ยวกับการบันทึกราคาทุนของทรัพย์สินที่เช่าซื้อในบัญชีทรัพย์สินเช่าซื้อ

นายสหกรณ์...การบันทึกราคาทุนของทรัพย์สินที่เช่าซื้อในบัญชีทรัพย์สินเช่าซื้อ ให้บันทึกด้วยจำนวนราคาเงินสด หรือมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ วันทำสัญญาตกลงการเช่าซื้อ และบวกด้วยภาษีซื้อที่เกิดจากการเช่าซื้อทรัพย์สินซึ่งต้องจ่ายทั้งสิ้น (ภาษีซื้อตามงวดผ่อนชำระรวมทั้งภาษีซื้อของเงินดาวน์งวดแรกถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่จำเ

ภาพสังคม มอบโล่สหกรณ์ดีเด่น

ภาพสังคม มอบโล่สหกรณ์ดีเด่น

มอบโล่สหกรณ์ดีเด่น...พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จำนวน 26 แห่ง ภายในงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม เยี่ยมธุรกิจสหกรณ์

ภาพสังคม เยี่ยมธุรกิจสหกรณ์

เยี่ยมธุรกิจสหกรณ์...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร ของสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ชั้นนำของจังหวัดชัยภูมิ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

บทความพิเศษ การประชุมกลุ่มสำคัญต่อความอยู่รอดของสหกรณ์ (จบ)

บทความพิเศษ การประชุมกลุ่มสำคัญต่อความอยู่รอดของสหกรณ์ (จบ)

การส่งเสริมงานสหกรณ์ในอดีต นักส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพราะการประชุมกลุ่มเป็นจุดเชื่อมระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งย่อมเป็นรากฐานสำคัญที่จะค้ำจุนให้สถาบันสหกรณ์มีความมั่นคง เข้มแข็งมีเสถียรภาพตามไปด้วย

ในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมเพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่ม

กสส.แนะส่งเสริมสหกรณ์ปรับตัวรับมือเปิดAEC/ย้ำเร่งพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง

กสส.แนะส่งเสริมสหกรณ์ปรับตัวรับมือเปิดAEC/ย้ำเร่งพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำนโยบายส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู กำกับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer

นครราชสีมา: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีม

กาฬสินธุ์อุดหนุนงบฯ26ล้าน จัดกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก

กาฬสินธุ์อุดหนุนงบฯ26ล้าน จัดกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก

กาฬสินธุ์: ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.สุพจน์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เห็นชอบมาตรการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายไ

เติมความรู้สหกรณ์ยางเขาแดงฯ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เติมความรู้สหกรณ์ยางเขาแดงฯ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สงขลา: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2557 ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางเขาแดง (สะบ้าย้อย 3) จำกัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดยมีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรับการอบรม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาแดง (สะบ้าย้อย 3) จำกัด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ น้ำผึ้ง บ้านบุ่งบก มาตรฐาน 5 ดาว 2 ปีซ้อน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ น้ำผึ้ง บ้านบุ่งบก มาตรฐาน 5 ดาว 2 ปีซ้อน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ขึ้นชื่อว่า “ น้ำผึ้ง” ทุกคนก็ต่างต้องคิดถึงความหวาน หอม รสชาติที่ดึงดูด และสรรพคุณทางยาที่ไม่น่าเชื่ออีกมากมายแต่กว่าจะได้มาซึ่งน้ำผึ้งที่แสนอร่อยจะต้องผ่านการเลี้ยงที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก ก็ได้คัดสรรน้ำผึ้งที่ดี และมีการเลี้ยงผึ้งที่เอ

มุมกฎหมาย การหักเงินเดือนชำระหนี้สหกรณ์

มุมกฎหมาย การหักเงินเดือนชำระหนี้สหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ ได้ทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กับสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง จะมีอำนาจหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ได้อย่างไร

เมื่อสมาชิกได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก

ภาพสังคม พัฒนาอาชีพ

ภาพสังคม พัฒนาอาชีพ

พัฒนาอาชีพ...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร แก่สมาชิกสหกรณ์ ในเขตนิคมสหกรณ์วังทอง เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ในหลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า และหลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดู ณ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆนี้

ชาวสหกรณ์ภาคกลางร่วมพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์/เดินหน้า5ยุทธศาสตร์สหกรณ์

ชาวสหกรณ์ภาคกลางร่วมพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์/เดินหน้า5ยุทธศาสตร์สหกรณ์

รองนายกฯ เปิดงานประกาศขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ภาคกลาง พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หนุนใช้ระบบสหกรณ์ในการดำเนินชีวิต

นนทบุรี: นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” ภาคกลาง เพื่อผลักดัน 5 ยุทธศาสตร์ให้ประชาชนในชาติ รับรู้และเข้าใจวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำ