Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

สมาชิกส.เคหะนิเวศฯวางใจ เลือก“ณภัทร”นั่งประธานต่อ

สมาชิกส.เคหะนิเวศฯวางใจ เลือก“ณภัทร”นั่งประธานต่อ

นครราชสีมา: สหกรณ์เคหะนิเวศวิถีพอเพียงนครราชสีมา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านา โดยมีนายสามารถ น้อยบุญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารเงินทุนและการลงทุนของสหกรณ์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

นายสามารถ น้อยบุญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ส

สมาชิกส.เคหะนิเวศฯวางใจ เลือก“ณภัทร”นั่งประธานต่อ

สมาชิกส.เคหะนิเวศฯวางใจ เลือก“ณภัทร”นั่งประธานต่อ

นครราชสีมา: สหกรณ์เคหะนิเวศวิถีพอเพียงนครราชสีมา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านา โดยมีนายสามารถ น้อยบุญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารเงินทุนและการลงทุนของสหกรณ์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

นายสามารถ น้อยบุญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ส

อบรมการเงินสำหรับผู้บริหาร ลดความเสี่ยงเครดิตยูเนี่ยนฯ

อบรมการเงินสำหรับผู้บริหาร ลดความเสี่ยงเครดิตยูเนี่ยนฯ

กทม.: ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีวิทยาลัยบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” โดยมีผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ

นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการและเลขานุการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวรายงานว่า ชุมนุมสหกรร์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทย

จัดงานมหกรรม “สินค้าเครือข่าย”สหกรณ์สระแก้ว

จัดงานมหกรรม “สินค้าเครือข่าย”สหกรณ์สระแก้ว

สระแก้ว: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายมันสำปะหลังภาคกลางตอนกลาง จัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเพิ่มศั

ไขข้อข้องใจ การอายัดเงินค่าหุ้นสมาชิกส่งเจ้าพนักงานบังคับคดี

ไขข้อข้องใจ การอายัดเงินค่าหุ้นสมาชิกส่งเจ้าพนักงานบังคับคดี

กรรมการสหกรณ์...สหกรณ์ได้รับหมายอายัดเงินค่าหุ้นของสมาชิก ซึ่งกำหนดให้นำเงินค่าหุ้นของสมาชิกนั้น ส่งมอบแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง กรณีดังกล่าวสหกรณ์ควรจะปฏิบัติอย่างไร

นายสหกรณ์...เมื่อสหกรณ์ได้รับหมายอายัดเงินค่าหุ้นของสมาชิก ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือแจ้งพนักงานบังคับคดีว่าจะส่งมอบเงินค่าหุ้นของสมาชิกนั้น เมื่อสมาชิกได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ว แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือยืนยันให้สหกร

สกู๊ปพิเศษ โรงสีข้าวพระราชทานน่าน...เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน มุ่งหวังประโยชน์เพื่อราษฎรอย่างแท้จริง

สกู๊ปพิเศษ โรงสีข้าวพระราชทานน่าน...เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน มุ่งหวังประโยชน์เพื่อราษฎรอย่างแท้จริง

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านยังมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้พระราชทานโครงการภูฟ้าพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และยังมีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและโภชนาการให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรี

กสส.ตั้งงบ220ล้านระบายผลผลิตเกษตรขบวนการสหกรณ์/คลอดมาตรการช่วยสหกรณ์

กสส.ตั้งงบ220ล้านระบายผลผลิตเกษตรขบวนการสหกรณ์/คลอดมาตรการช่วยสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมมาตรการระยะสั้น-ยาวรองรับสินค้าเกษตรฤดูกาลผลิต 2557 ของสหกรณ์ทั่วประเทศ พร้อมหนุนสหกรณ์จำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเร่งระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้ทันเวลา ป้องกันปัญหาล้นตลาด

กสส.: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดทำข้อมูลประมาณการสินค้าเกษตรและผลผลิตของสหกรณ์ที่สมาชิกสหกรณ์ผลิตออกสู่ตลาดในปี 2557 ซึ่งสินค้าหลัก ๆ ที่รวบรวมได

สหกรณ์ภาคกลางระดมสมอง ส่งเสริมแบรนด์สินค้าสหกรณ์

สหกรณ์ภาคกลางระดมสมอง ส่งเสริมแบรนด์สินค้าสหกรณ์

นครนายก: นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์ภาคกลาง ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์: CDC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางและวิธีการขยายเครือข่ายการตลาดและเครือข่ายผู้ผลิตของสหกรณ์” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีผู้แทนสหกรณ์ที่เปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมประชุม

กระบี่ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ผ่านโครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

กระบี่ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ผ่านโครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

กระบี่: นายไพรัช อ่อนประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นายไพรัช กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกำหนดให้สมาชิกสหกรณ

มุมกฎหมาย การนำเงินลงทุนรวมวายุภักษ์ของสหกรณ์

มุมกฎหมาย การนำเงินลงทุนรวมวายุภักษ์ของสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์ มีความประสงค์นำเงินไปลงทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ จะสามารถกระทำได้หรือไม่

กรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างต่ำ และกระทรวงการคลังมีสัญญารับซื้อหุ้นคืนจากกองทุนเมื่อครบอายุโครงการในราคาขายให้กองทุนบวกด้วยดอกเบี้ย จึงเท่ากับเป็นการคุ้มครองเงิ

บทความพิเศษ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นอย่างไร…ในทศวรรษหน้า (จบ)

บทความพิเศษ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นอย่างไร…ในทศวรรษหน้า (จบ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมดำเนินธุรกิจเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีรายละเอียด ดังนี้

1.ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับผลประโยชน์อันสมควร

2.ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่

ขบวนการสหกรณ์อุตรดิตถ์ตรวจก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ปลูกฝังงานสหกรณ์นักเรียน

ขบวนการสหกรณ์อุตรดิตถ์ตรวจก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ปลูกฝังงานสหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารโรงเรียน ตชด.

แม่ฮ่องสอนยึดโปรแกรมSWOT ค้นหาจุดอ่อนกลุ่มทำนาปางหมู

แม่ฮ่องสอนยึดโปรแกรมSWOT ค้นหาจุดอ่อนกลุ่มทำนาปางหมู

แม่ฮ่องสอน: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายพิทยา พัชรประภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร่วมอบรม จำนวน 50 ราย ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการว

เกษตรกรผู้ปลูกยางหนองหงส์ เสริมอำนาจรวมตัวตั้งสหกรณ์

เกษตรกรผู้ปลูกยางหนองหงส์ เสริมอำนาจรวมตัวตั้งสหกรณ์

บุรีรัมย์: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงส์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้

มุมกฎหมาย การบังคับคดีลูกหนี้สหกรณ์ตามคำพิพากษา

มุมกฎหมาย การบังคับคดีลูกหนี้สหกรณ์ตามคำพิพากษา

ปัจจุบันสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้มีปัญหาในการที่ไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลได้ เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ หรือมีแต่ได้หาทางจำหน่ายจ่ายโอนไปให้บุตรหลานหรือบุคคลภายนอกหมดแล้ว จึงทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ สหกรณ์ควรจะดำเนินการอย่างไร

จากกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ เมื่อศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วและสหกรณ์ได้ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ หากปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ที

ปทุมธานีชวนเที่ยวงาน”มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”/ชม ชิม ช็อบสินค้าสหกรณ์

ปทุมธานีชวนเที่ยวงาน”มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”/ชม ชิม ช็อบสินค้าสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เตรียมเคลียร์พื้นที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ปทุมธานี จัดงาน“สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน หวังเปิดตัวตลาดสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสหกรณ์ระดับประเทศ

ปทุมธานี: นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ระหว่างวันท

สมาชิกชัยภูมิผ่านหลักสูตร"ร.ร.แก้หนี้ฯ”

สมาชิกชัยภูมิผ่านหลักสูตร"ร.ร.แก้หนี้ฯ”

ชัยภูมิ มอบประกาศนียบัตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด อบรมหลักสูตร"โรงเรียนแก้หนี้ แก้จน” ปลูกฝังนิสัยรักการออม ลดภาระหนี้ พัฒนาความรู้ผ่านแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ

ชัยภูมิ: นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด ที่ผ่านการอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรราย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่

เปิดอาคารสค.ทิพย์ช้างหลังใหม่ เพิ่มความสะดวกงานด้านบริการ

เปิดอาคารสค.ทิพย์ช้างหลังใหม่ เพิ่มความสะดวกงานด้านบริการ

ลำปาง: นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน หลังใหม่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ถนนห้างฉัตร – เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ และเสริมความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นพิธี ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด จังหวัดลำปาง

-->
Submitted by pudthachat on Thu, 20/03/2014 - 02:19

อยุธยาฯติวสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห่อหมก เรียนซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

อยุธยาฯติวสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห่อหมก เรียนซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

พระนครศรีอยุธยา: นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานเกษตร จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1,2และ 16 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห่อหมก จำกัด เข้าร่วมการอบรม ณ ศาลาการเปรียญวัดห่อหมก ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายก่อเกียรติ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเ

ลำพูนจัดตั้งกลุ่มฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เล็งMOUซื้อหญ้า

ลำพูนจัดตั้งกลุ่มฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เล็งMOUซื้อหญ้า

ลำพูน: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการอบรมการศึกษาและชี้แจงขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวมกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมด้วยวิธีสหกรณ์ จำนวน 57 คน ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลทาปลาดุก

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ไอศกรีมนมสด “น้ม นม” ผลิตจากนมโคแท้ 100 %

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ไอศกรีมนมสด “น้ม นม” ผลิตจากนมโคแท้ 100 %

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอดูแลสุขภาพท่านผู้อ่าน ด้วยนมโคแท้ 100 % ที่ได้นำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ไอศครีมนมสด ของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ภายใต้สแกน “ธรรมชาติทุกหยด นมสดสหกรณ์”

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกจำนวน 220 คนในเขต อำเภอสารภี อำภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับคำแนะนำ ส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ไขข้อข้องใจ การเสียภาษีป้ายของสหกรณ์

ไขข้อข้องใจ การเสียภาษีป้ายของสหกรณ์

กรรมการสหกรณ์...ขอหารือกรณีการเสียภาษีป้ายสหกรณ์ สหกรณ์จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีป้ายสหกรณ์หรือไม่

นายสหกรณ์...ตามมาตรา 8 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.

บทความพิเศษ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นอย่างไร…ในทศวรรษหน้า (1)

บทความพิเศษ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นอย่างไร…ในทศวรรษหน้า (1)

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2556 เป็นเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยล่าสุดสะท้อนว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการใช้จ่ายในประเทศ การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ามกลางทิศทางที่แผ่วลงของผลกระตุ้นตามนโยบายของรัฐบาลและสัญญาณที่อ่อนแอกว่า ที่คาดของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และยูโรโซน เริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแน่นอนกำลังซื้อก็จะลดลงไปด้วยส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทย ลดลงมา ขณะที่กำลังซื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หลายคนก่อหนี้จากนโยบายประชานิยมไว้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเ

ชัยภูมิหนุนกลุ่มฯดงกลางระดมทุนภายในเสริมความมั่นคง/สร้างสัมพันธ์สมาชิก-เจ้าหน้าที่

ชัยภูมิหนุนกลุ่มฯดงกลางระดมทุนภายในเสริมความมั่นคง/สร้างสัมพันธ์สมาชิก-เจ้าหน้าที่

กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง ตั้งโต๊ะประชุมกลุ่มสมาชิก ระดมความคิดเห็นร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเข้มแข็ง ผ่านการระดมทุนภายใน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ชัยภูมิ: นายประชัน ชำนาญวงษ์ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง เป็นประธานการประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อพบปะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ บุญไร่ทับทิม ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นายอุณรุท พ

ชูสหกรณ์เดชอุดมฯต้นแบบ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

ชูสหกรณ์เดชอุดมฯต้นแบบ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

อุบลราชธานี: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์เมล็ดพันธุ์สหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 32 แห่ง รวม 50 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด

นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางสาววัฒนี ศาสตร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบ

นำคณะสหกรณ์พิจิตรบุกน่าน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นำคณะสหกรณ์พิจิตรบุกน่าน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พิจิตร: นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมอบหมายให้นายณรงค์ บัวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 30 คน เดินทางศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

มุมกฎหมาย การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มุมกฎหมาย การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สหกรณ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สหกรณ์ควรจะมีปฏิบัติอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้มีประสิทธิภาพ

กรณีสหกรณ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สหกรณ์จะต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน โดยราคาทุนดังกล่าวจะประกอบด้วย ราคาซื้อรวมภาษีนำเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นต้น สำหรับส่วนลดการค้า

จันทบุรีวางแผนบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ผ่านปฏิทินกูเกิล/กระตุ้นศรัทธาระบบสหกรณ์

จันทบุรีวางแผนบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ผ่านปฏิทินกูเกิล/กระตุ้นศรัทธาระบบสหกรณ์

คณะผู้แทนสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เดินทางศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เน้นสร้างความเชื่อมั่นสมาชิก เพื่อเพิ่มศรัทธาระบบสหกรณ์ ขณะที่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี-ปราจีนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์

จันทบุรี: คณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถ

ย้ำสมาชิกบางแก้วรวมใจร่วมพัฒนาองค์กร

ย้ำสมาชิกบางแก้วรวมใจร่วมพัฒนาองค์กร

สหกรณ์บริการบางแก้วรวมใจ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 แจงดำเนินธุรกิจด้วยทุนตัวเอง เป็นสหกรณ์เล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ พร้อมเน้นย้ำสมาชิก มีส่วนร่วมบริหารสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

สมุทรสงคราม: นายสุริยา หรือประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการบางแก้วรวมใจ จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีนางสาววารุณี อินวรรณ นักวิชาการสหก

สกก.ทุ่งวัดสิงห์พัฒนาระบบไอที บริหารงานผ่านโปรแกรมบัญชีฯ

สกก.ทุ่งวัดสิงห์พัฒนาระบบไอที บริหารงานผ่านโปรแกรมบัญชีฯ

ชัยนาท: นางกำไร เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด มีความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จากที่เป็นเพียงสหกรณ์เล็กๆ ในอดีต มีการพัฒนาสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านบริหารจัดการ สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจเงินรับฝาก และสถานีบริการปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 173.9 ล้านบาท และที่สำคัญสหกรณ์ฯ ได้มีการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ โดย