คนพลิกโลก : เมห์เหม็ดที่ 2 "ผู้พิชิตคอนสแตนติโนเปิล"

หากจะกล่าวถึงสุลต่านผู้ที่ทำศึกแล้วชนะทุกครั้ง ก็หนีไม่พ้นสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมันเตอร์ก พระองค์เป็นผู้ที่ตีกรุงคอนสแตนติโนเบิล แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ หรือโรมันตะวันออก แตก ในปี ค.ศ. 1453 (พ.ศ. 1996) ซึ่งการตีกรุงคอนสแตนโนเบิลนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญของกษัตริย์ราชวงศ์ออตโตมันเตอร์ก
     พระองค์ทรงวางยุทธวิธีทำให้สามารถถล่มคู่ต่อสู้ได้ในระยะไกล และทำลายป้อมปราการของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งทำให้พระองค์นำพลทหารยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในเวลาอันรวดเร็ว คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 1996
     การตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลไม่ได้ทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์สิ้นสุดลง แต่พระองค์ทรงมีพระปรีชาในการบริหาร โดยให้จักรวรรดิไบแซนไทน์เข้ามาอยู่ระบบเดียวกัน
     หลังจากยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเบิลได้แล้ว พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเบิล ซึ่งต่อมา คือ นครอิสตันบูล  นอกจากนั้นพระองค์ได้จัดการเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงคอนสแตนติโนเบิล โดยออกกฎหมายให้เกิดขันติธรรมทางศาสนา
     นอกจากนี้ พระองค์ได้ส่งเสริมการศึกษาหลังจากที่พบว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากมาย
     สำหรับพระราชประวัติโดยสังเขปของสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 นั้น พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 1975 ที่เมืองอีดีรน์ อาณาจักรออตโตมัน พระองค์ขึ้นครองราชย์จักรวรรดิออตโตมัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพระองค์มีชันษา 21 ปี ในปี พ.ศ. 1987- 1989  และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 1994 - 2024 พระองค์ทรงมีพระชายาทั้งหมด 7พระองค์ และมีพระโอรสและพระธิดารวม 4 พระองค์ ก่อนสิ้นพระชนม์เมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2024 จากการถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยยาพิษ สิริพระชนมายุ 49 ชันษา