“ออมทรัพย์ ออมความดี” สร้างจิตสำนึก ปลูกนิสัยรักการออมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การออม คือ อะไร มีความหมายกว้างๆ คือการใช้สิ่งมีค่ามีคุณทั้งหลายอย่างระมัดระวัง อย่างไม่ประมาท อย่างมีเหตุมีผล ทั้งในตนและนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซึ่งแต่ละคนจะต้องถือว่า มีความหมายสูงสุด สำคัญสูงสุด จึงต้องรู้จักตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ปล่อยปละละเลยให้ ตกต่ำให้ไร้ค่า พยายามรักษาและพัฒนาให้เจริญให้ได้ ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีพ ก็ต้องให้ความสำคัญ ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่โค่นป่าเพื่อหานก เป็นต้น

     จะเห็นได้ว่า การออมมิได้มุ่งที่ออมเงินอย่างเดียว แต่หมายถึง การออมชีวิตตนเอง และปัจจัยในการดำรงชีพทุกอย่าง

     การออม ในเบื้องต้น เป็นเรื่องของคน คือ จุดเริ่มต้นจะเกิดที่คน การออมจะเกิดได้ก็เพราะคนได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีครู คือ พ่อแม่ เป็นต้น เป็นผู้แนะนำสั่งสอน ให้ความสำคัญ ความจำเป็น และผลหรือคุณประโยชน์ที่เกิดจากการออม เมื่อโตขึ้นก็คิดได้เอง ทำได้เอง และสอนผู้อื่นต่อไป การออมจึงเป็นเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ การฝึกให้รู้ ให้คิด และให้ทำในสิ่งดีมีประโยชน์ การออมชีวิต ออมเงิน ออมทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งดิน ก็ต้องเริ่มต้นที่การเรียนรู้ การคิดและการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

     โดยการออมจะให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินและออมทรัพยากรอื่น รวมทั้งการออมชีวิต  ซึ่งสามารถแยกได้หลานด้าน ได้แก่

     ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลว่า กิจที่ประเสริฐ คือ เป็นกิจที่ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่และเปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาชีวิตคนให้เจริญ ให้สูงขึ้นได้ การประกอบอาชีพ เช่น การปลูกพืชผัก เพื่อบริโภค เพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนบ้าน หรือเพื่อจำหน่ายให้ได้เงินมา เพื่อนำไปแลกกับปัจจัยด้านอื่น เช่น ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ เป็นต้น เรียกกันว่า เป็นเรื่องกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ คือ เรื่องการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภค เงินเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายปัจจัยทั้งหลาย จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปัจจุบัน การจะมีเงินได้ก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้น เมื่อได้มาก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักออม เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยในการดำรงชีพต่อไป
     ด้านสังคม ในกระบวนการออม ถ้ารวมกลุ่มการออมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ถึงจังหวัด ที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ เห็นได้ชัดว่า มีผลดีด้านสังคม คือ เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้คนคิดถึงกัน เอื้ออาทรต่อกัน หรือรักกันมากขึ้น อย่างกรณีการออมสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เป็นเครื่องมือให้คนที่เป็นสมาชิกคิด เอื้ออาทรต่อเพื่อนสมาชิก ต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้ และได้มีส่วนช่วยเพื่อนตั้งแต่วันลืมตามาดูโลกจนถึงวันตาย ถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชนได้ทางหนึ่ง

     ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย มีสาระทั้งที่เป็นความรู้ ความคิด การปฏิบัติที่มีแบบแผนแน่นอน และทำอย่างต่อเนื่อง และให้ผลเป็นความดีแก่ผู้ปฏิบัติ เราจัดว่าเป็นวัฒนธรรม พฤติกรรมการออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเช่นว่านี้ จึงจัดว่าเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชุมชนได้อย่างหนึ่ง ถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อในของการออม นั้นมีองค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมครบถ้วน คือ มีทั้งองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติดีได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านใจ และด้านจิตวิญญาณ

     ด้านการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การฝึกตนเอง ผู้ทำการออม หรือเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อออมเพราะต้องรู้หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึงผลลัพธ์ที่พึงได้พึงมี การที่ทุกคนเดินเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ชื่อว่า เดินเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ อย่างตั้งใจจะเรียนรู้ก็จะได้รับประโยชน์ส่วนนี้อย่างครบถ้วน โดยไม่รู้ตัว และจะพบว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านการรู้ การคิด การพูด และการทำ

     ด้านทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า เขา สัตว์ พืชที่เราได้เห็น อยู่รอบ ๆ ตัวเรา บ้านเรา ชุมชนเรา คือ ชีวิตเรา เพราะว่า เราต้องอาศัยดิน น้ำ ป่า เขา พืช สัตว์เหล่านั้น จึงมีชีวิตอยู่ได้ ดินหด น้ำแห้ง ฝนแล้ง ป่าถูกเผา ภูเขาพัง สัตว์ล้มตายด้วยโรคบางชนิด ภาวะเช่นนี้ คือ สัญญาณเตือน เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเท่ากับออมชีวิต เงินทองจะมีความหมายก็เมื่อมีสิ่งนี้ เมื่อไม่มีสิ่งนี้ เงินทองก็หมดความหมาย กลายเป็นเศษกระดาษ เศษโลหะที่กินไม่ได้ ช่วยชีวิตมนุษย์ไม่ได้เลย การใช้เงินเพื่อจัดการทรัพยากรให้คงอยู่ในภาวะปกติ จึงเป็นเรื่องต้องคิดต้องทำ

    ด้านการพัฒนาชีวิต การออมเป็นเรื่องการรู้ การคิด และ การทำ การออมที่เริ่มด้วยการเรียนรู้เรื่องสัจจะ คือ ความจริงที่รู้ ที่คิด ที่พูด ที่ทำ ของตนเอง ว่าจะต้องพูดจริง ทำจริง คิดจริง และรู้จริงนั้น นับเป็นการเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเอง รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้คนในครอบครัว ในชุมชน เป็นต้น โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือสามี และลูก ๆ รวมปู่ยาตายาย ถ้าคนในครอบครัวรู้จักสัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการทำต่อกัน รู้จักข่มใจในบางโอกาสบางกรณี รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักสละสิ่งของให้แก่กัน และรู้จักสลัดอารมณ์มัวหมอง เป็นตน ก็มีคุณต่อชีวิตของคนในครอบครัว อย่างมากมายแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าได้ศึกษาให้ลึกลงไปในสัจจะของชีวิตทั้งที่ตนเอง ผู้อื่น สิ่งอื่น รอบ ๆ ตัวอีกด้วยแล้ว ก็จะยังเพิ่มคุณประโยชน์ให้อีกมากมาย จนถึงขั้นเข้าใจสัจธรรม ทั้งที่ตนเองผู้อื่น และสิ่งอื่น ก็ถือว่า ถึงขั้นสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแล้ว

     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการส่งเสริมการออม โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ ได้จัดกิจกรรม “ออมทรัพย์ ออมความดี” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและประชาชนทั่วไป รวมถึงปริมาณธุรกิจและเพิ่มทุนภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่งคงอย่างยั่งยืน

     เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ กรมส่งเสรมสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการออมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไทย ใต้ร่มพระบารมี ด้วยการประสานความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เปิดโอกาสให้ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การประหยัดอดออม ตลอดจนการมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย

     นอกจาก เป็นการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แล้ว ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการออมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไทย ใต้ร่มพระบารมี อย่างทั่วถึง  เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการและขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมให้การออมของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการออมเงินในรูปของเงินฝากและทุนเรือนหุ้น รวม 84,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ  

     นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัด โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี 2554 เพื่อร่วมเทิดพระ เกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า จวบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยิ่ง พระองค์ทรงย้ำอยู่เสมอให้ใช้หลักการของสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยระบบสหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชีพและเกษตรกรให้มีพลัง เพราะได้มีการรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจากการที่ประชาชนรู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วยกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  กิจกรรมด้านสังคม และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวม กิจกรรม 8 กิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี กิจกรรมลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมเชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมเด็กบันทึกความดี กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กิจกรรมปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้ และกิจกรรมนิคมรักษ์สิ่งแวดล้อม

     โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการออม ทั้งการออมความดี และออมทรัพย์เพื่ออนาคตนั้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีกระต่าย ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะใช้กระปุกกระต่ายเป็นสื่อสัญลักษณ์ ในการออมทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมแก่ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทั่วไป ตลอดจนโรงเรียนปริยัติธรรม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเร่งรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการออม ทั้งในด้านการออมทรัพย์และออมความดีตลอดทั้งปี 2554  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และนิสัยในการออมที่ดีของเยาวชนไทย

     ทั้งนี้  ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งผลิตกระปุกออมสินกระต่ายแบบใหม่ “ออมทรัพย์ ออมความดี” ออกจำหน่ายให้กับบุคลากรในสังกัด สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการออมของขบวนการสหกรณ์ ในราคาชิ้นละ 40บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 0-2628-5512