รายงานพิเศษ / ประกาศผลสอบบาลี สนามหลวงชั้นประโยค เปรียญธรรม 9 มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน60รูป

      เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-ป.ธ.9 ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กทม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน

     ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม และพระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ไปตรวจดูการประกาศผลสอบด้วย

     ทั้งนี้ การประกาศผลสอบจะใช้วิธีตามธรรมเนียมปฏิบัติของการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง โดยอ่านรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทีละรายชื่อ มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่าน ป.ธ.9 ซึ่งถือเป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุดของการศึกษาสงฆ์
     สำหรับการสอบ ป.ธ. 9 ปีนี้ มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบ ป.ธ.9 ประจำปี 2554 จำนวน 385 รูป สอบได้ 60 รูป ในจำนวนนี้เป็นสามเณร 8 รูป วัดที่มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 วัดปากน้ำภาษีเจริญ สอบได้ 4 รูป อันดับที่ 2 มี 2 วัด คือ วัดสามพระยา และวัดเทพลีลา สอบได้วัดละ 3 รูป โดยรายชื่อมีดังนี้

     1.พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปัญญาธโร วัดชนะสงคราม 2.พระมหาอุเชน วราสโย วัดเทพธิดาราม 3.พระมหาศราวุธ จิตตทันโต วัดราชนัดดา 4.พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม วัดเทพลีลา 5.พระมหาไพโรจน์ ขันติโก วัดเทพลีลา  6.สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล วัดเทพลีลา 7.สามเณรวีรชัย กันทอง วัดชัยชนะสงคราม  8.พระมหามนตรี เขมชาโต วัดเขมาภิรตาราม 9.พระมหาเปรมปรี ปัญญาวชิโร วัดบางนาใน  10.พระมหาสมนึก กิตติโสภโณ วัดพรหมวงศาราม

     11.พระมหาอนุรักษ์ กันตสีโล วัดพรหมวงศาราม 12.พระมหาสนธยา สัญญจิตโต วัดบางบำหรุ  13. พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร วัดราชบุรณะ  14.พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ วัดสร้อยทอง 15.พระมหาเทพ ฐิตเทโว วัดสระเกศ 16.พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ วัดสระเกศ 17.พระมหาอุดร อุตตโร วัดสามพระยา 18.พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร วัดสามพระยา 19.สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ วัดสามพระยา  20.พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย วัดสังเวชวิศยาราม

     21.พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ วัดศรีเอี่ยม 22.พระมหาหน่อ นริสสโร วัดบุญรอดธรรมาราม 23.พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช วัดแสนสุข 24.พระมหามงคล มังคโล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 25.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 26.สามเณรสุริยนต์ สินสมุด วัดปากน้ำภาษีเจริญ  27.สามเณรปรีชา เหง้าโอษา วัดปากน้ำภาษีเจริญ  28.พระมหาสมบูรณ์ ภัททวโร วัดโมลีโลกยาราม 29.พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ วัดระฆังโฆสิตาราม  30.พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร วัด สุวรรณาราม

     31.พระมหาวินัย อาทิจจวัณโณ วัดอนงคาราม 32.พระมหาสมาน ธัมมวชิโร วัดอาวุธวิกสิตาราม 33.พระมหาพิชัย ตปสีโล วัดอมรคีรี 34.พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี  35.พระมหาธรรมสถิต ธัมมฐิโต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 36.พระมหาธานนท์ เวคชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  37.พระมหาทรงชัย วิชยเภรี วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ  38.พระมหาจันทร จิรวังโส วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ  39.พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม วัดต้นสน จ.อ่างทอง 40.สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี 

       41.พระมหาบันเทิง  ปัณฑิโต  วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี  42.พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 43.สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ วัดจองคำ จ.ลำปาง 44.พระมหาสมคิด จันทรังสี วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย 45.สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย  46.พระมหาวิเชียร วชิรเมธี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  47.พระมหาบรรจง สุธีโร วัดท่าสะอาด จ.หนองคาย  48.พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม  49.พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา  50.พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ 

     51.พระมหาธีรเพชร ธีรเวที วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี  52.พระมหาคมสันต์ ชินวโร วัดบ่อทอง–ราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี 53.พระมหามงคลกานต์ ฐิตธัมโม วัด ชัยมงคล จ.ชลบุรี 54.พระมหาจักรี ปิยธัมโม วัดพระงาม จ.นครปฐม 55.พระมหาศรวุฒิ สิริวัณโณ วัดพระงาม จ.นครปฐม 56.พระมหาสมัคร ธัมมิโก วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 57.พระมหาเพ็ช ฐานิสสโร วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม  58.พระมหาสมนึก ถาวโร วัดขันเงิน จ.ชุมพร 59.พระมหาพุทธมา ฐานุตตโร วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต 60.พระมหาไพรัช ปภัสสโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

ปรีดรัชช์ พุ่มประดับ/shitau_ab@hotmailcom