Syndicate content facebook Syndicate content Log In

กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บบ้านห้วยผักหนามส่งเสริมอาชีพสมาชิก แปรรูปหน่อไม้สร้างรายได้เสริม

กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม ส่งเสริมอาชีพ แปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บ สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก ปีละกว่าแสนบาท พร้อมนำตัวอย่างส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารตามหลักเกณฑ์ อย.

     ชัยภูมิ: นางทองนาค นาทองทุ่ง ประธานกลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ชาวบ้านห้วยผักหนาม ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง และทำอาชีพสวนผลไม้เป็นหลัก เช่น ส้มโอ สับปะรด ลำไย แต่การทำสวนนั้นมีขั้นตอนในการดูแลยาก และต้องใช้ต้นทุนสูง ดังนั้น กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม จึงได้มีการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกด้วยการแปรรูปหน่อไม้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และคนในชุมชน เนื่องจากเดิมสมาชิกได้มีการแปรรูปหน่อไม้ไว้รับประทานเอง และจำหน่ายอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปี สมาชิกจะอาศัยพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกไผ่ตง ไผ่รวก และนำหน่อไม้มาแปรรูปเพื่อสามารถเก็บไว้รับประทานได้อย่างยาวนาน เพราะหน่อไม้ปี๊บทำง่าย มีวิธีการผลิตไม่อันตรายต่อสุขภาพ จึงได้หันมาทำหน่อไม้อัดปี๊บกันอย่างจริงจัง

     ประธานกลุ่มหน่อไม้ปัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม กล่าวว่า ผลผลิตหน่อไม้มีฤดูเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งสมาชิกจะเก็บหน่อไม้มาแปรรูปเป็นหน่อไม้อัดปี๊บ หน่อไม้ซิ่ง (หน่อไม้นึ่งสุกบรรจุถุง) หน่อไม้ดอง เป็นต้น ซึ่งในหนึ่งปี๊บสามารถบรรจุหน่อไม้ได้ 13 กิโลกรัม ราคาขายประมาณ 250-300 บาท และสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานโดยไม่ใส่สารกันบูด ในส่วนของตลาดหน่อไม่ปี๊บของสมาชิกนั้น มีทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยในปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม กลุ่มหน่อไม้ปัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม สามารถจำหน่ายหน่อไม่ปี๊บได้ 500 ปี๊บ คิดเป็นเงินจำนวน 125,000 บาท จากราคาต้นทุน 82,000 บาท นับว่า เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกของกลุ่มหลังจากการปลูกมันสำปะหลัง และทำสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี

     นางทองนาค กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กลุ่มหน่อไม้ปัดปี๊บบ้านห้วยผักหนาม ซึ่งสังกัดกลุ่มเกษตรกรทำไร่ซับสีทอง ได้รับการแนะนำและส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมกับได้รับเงินอุดหนุนครั้งแรกตามโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มพื้นฐาน) เมื่อปี 2550 จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40,000 บาท และในปี 2553 ที่ผ่านมา ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า อีกจำวน 93,600 บาท เพื่อการปรับปรุงโรงเรือนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ อย. และระหว่างขั้นตอนของการผลิตหน่อไม้ปี๊บ ได้มีการนำตัวอย่างไปส่งตรวจคุณภาพกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อนำผลการตรวจที่ได้รับการรับรอง ยื่นขอรับรองคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารตามหลักเกณฑ์ของ อย. กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิต่อไป