Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม  จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

สหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  สอนให้ได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เข้าใจระบบการปกครองความเป็นประชาธิปไตย  สร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ตามเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่ว่า “สหกรณ์เป็นของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก” 

     ซึ่งต้องร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์  หลักการมีส่วนร่วมนี้ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว  ควรที่จะได้มีการปลูกฟังหลักการและวิธีการสหกรณ์ดังกล่าวแก่เด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นบุตรหลายของมวลสมาชิก  อันจะเป็นการสร้างเด็ก เยาวชน ได้รู้จักคิด  รู้จักผลิต  รู้จักออม  สร้างความสามัคคีเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีได้  อย่างมั่นคง ยั่งยืน 

     จึงเป็นที่มาของ โครงการเยาวชนสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ของ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม  จำกัด  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

     สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม  จำกัด  จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม 2524  เลขทะเบียน  กสก.14/2524 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน  162  คน  จำนวน  10 กลุ่ม  มีทุนเรือนหุ้น  8,100  บาท  ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 จำนวน 15 ท่าน นำโดย นายประมวล  ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ

     ปี  2527  สหกรณ์ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรวมกัน ซื้อเป็นอันดับแรก  จากนั้นสหกรณ์เริ่มระดมทุนด้านเงินรับฝากและการถือหุ้นจากสมาชิก

     ปี  2528  สหกรณ์เริ่มดำเนินธุรกิจสินเชื่อ

     ปี  2533  สหกรณ์สามารถจัดสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง 1  หลังและได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์การเกษตรดีเด่นขนาดเล็กเขต 9

     ปี  2540  สหกรณ์ได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารและการควบคุมภายในที่ดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     ปี  2543  สหกรณ์สามารถจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่อีก  1  หลังเนื่องจากอาคารหลังเก่าคับแคบด้วยปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8,700,000  บาท  ซึ่งได้จากการระดมทุนจากสมาชิกทั้งในด้านเงินรับฝากและการถือหุ้น โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเลย

     นอกจาก โครงการเยาวชนสหกรณ์ ที่ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด มีมุ่งหวังให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในเวลาว่าง และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ไปยังเยาวชนแล้ว ยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมายที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ และสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ ได้แก่

     โครงการระดมหุ้นในสหกรณ์ สหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมโดยการสะสมเงินค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องสมาชิกทุกคนถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 600 บาท ปี

     โครงการจัดชั้นสมาชิกลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ สมาชิกที่กู้เงินมาแล้ว 2 ปี สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข จะได้รับการจัดชั้นสมาชิกลูกหนี้ตามลำดับชั้นและได้รับสิทธิของสมาชิกแต่ละชั้นตามที่กำหนดไว้ในปีถัดไป

     โครงการครอบครัวมีสุข เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก ที่แต่งงานครั้งแรก,  อุปสมทบ สหกรณ์จะมอบเงิน  500  บาท สมาชิกที่คลอดบุตรสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากให้ 500  บาท

     โครงการสมาชิกผู้สูงอายุงดส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่  70  ปีขึ้นไป และมีการอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์  20  ปีขึ้นไป  ไม่ต้องส่งเงินกองทุนสงเคราะห์

     "เป็นองค์กรที่มั่นคง บริหารซื่อตรง โปร่งใส ก้าวไกลธุรกิจและบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน" จึงเป็นวิสัยทัศน์ที่เหมาะในการบริหารองค์กรของ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด