สัมภาษณ์พิเศษ /ประภาส ทองเพ็ญ นายก อบต.ปลาค้าว

ชูกรอบ 6 ด้าน พัฒนาพื้นที่ นายประภาส ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ หนุ่มใหญ่วัย 45 ปี ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่หลากหลาย และยังได้เล็งเห็นถึงจุดหมายปลายทางในด้านความอยู่รอดของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

     นายประภาส กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2554 อบต.ปลาค้าว ได้กำหนดกรอบการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1.ด้านการศึกษาและกีฬา ได้กำหนดไว้ 6 พันธกิจ  คือ 1.สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ ต.ปลาค้าว มีความเข้มแข็งเรื่องการจัดการศึกษา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะหมอลำพื้นบ้าน 2. จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุคคลที่เรียนดีแต่ยากจนในเขต อบต.ปลาค้าว 3.จัดงบประมาณอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับโรงเรียนประถมและมัธยม 4.สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและกีฬาอื่นๆ 5.จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ทุกปีให้เป็นประเพณีปฏิบัติ และ6. ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นนักกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ

     นายก อบต.ปลาค้าว กล่าวต่อว่า ส่วนด้านที่ 2. ด้านสังคมสวัสดิการและสุขอนามัย โดยการส่งเสริมให้ชุมชนในเขต อบต.ปลาค้าว เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด พร้อมกับ เร่งรัดสวัสดิการและสุขอนามัย  เพราะ คนคือทรัพยากรที่มีค่า ประชาชนชาว อบต.ปลาค้าว ต้องอยู่ดี กินดี มีความสุข โดยจะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จัดสรรเงินอุดหนุนให้ทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในกิจการของครัวเรือน จัดให้กลุ่มอาชีพต่างๆ จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์เด็กเล็กในเขต  อบต.ปลาค้าว และจัดให้มีกองทุนผู้ยากไร้ คนชรา  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ไม่มีผู้ดูแลและประกอบอาชีพไม่ได้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสต่างๆ โดยจะจัดเงินให้เป็นรายเดือนอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม

     "ด้านที่ 3.ด้านเศรษฐกิจ โดยจะเพิ่มรายได้ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ การทอผ้ากี่กระตุก การฝึกฝนหมอลำพื้นบ้านให้เป็นหมอลำอาชีพ และตั้งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ด้านที่ 4.ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  โดยจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่  พร้อมกับอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณี สงกรานต์ บุญบั้งไฟ ปริวาสกรรม เข้าพรรษา ออกพรรษา ปีใหม่ อย่างเต็มที่"

     นายประภาส กล่าวต่อว่า ด้านที่5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ในเขต อบต.ปลาค้าว ให้เป็นถนน คสล.และลาดยางทุกเส้นทาง เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะทุกจุดที่ยังไม่ทั่วถึง ปรับปรุงไฟส่องสว่างตามถนน จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ขยายปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อในชุมชน และปรับปรุงตลาดสดให้ถูกหลักสุขอนามัย นอกจากนี้ จะเร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ให้ชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันน้ำดิบในพื้นที่มีความเค็มมาก ทำให้เกิดปัญหาการอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องนี้พื้นที่ทำแหล่งน้ำพอมี  แต่ยังขาดงบประมาณที่จะนำไปดำเนินการจึงทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากมาจนวันนี้ ทั้งนี้ อบต.ปลาค้าว จะประสานหางบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ 
 

     "ท้ายสุดด้านที่ 6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ทำกินของตนเองทุกครัวเรือน ตลอดจนตามพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วย"

     นายก อบต.ปลาค้าว กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลเพิ่มสวัสดิการคนชรา (ผู้สูงอายุ) จากเดิมที่ปฏิบัติอยู่เป็นไม่น้อยกว่าคนละ 1,500  บาทต่อเดือน เพราะขณะนี้ถือว่าน้อยมาก เพราะได้เพียง500 บาท ไม่พอเลี้ยงชีพต่อคนชราเลย พร้อมกับอยากให้รัฐจัดสรรค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำหมู่บ้านทุกคนด้วย เพราะคนเหล่านี้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมาก แต่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เลย นอกจากนักการเมืองจับเป็นหัวคะแนนในยามสู้ศึกเลือกตั้งเท่านั้น

     จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ของ " ประภาส ทองเพ็ญ " นายก อบต.ปลาค้าว ผู้บริหารพร้อมกับทีมบริหารทุกคนได้นำมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วิเชียร  เกื้อทาน/ อำนาจเจริญ