Syndicate content facebook Syndicate content Log In
ครูดี...โรงเรียนเด่น / เขตประถมฯ พิษณุโลก คัด 3 รร.ต้นแบบจัดระเบียบสังคม

ครูดี...โรงเรียนเด่น / เขตประถมฯ พิษณุโลก คัด 3 รร.ต้นแบบจัดระเบียบสังคม

โรงเรียนมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ สอนให้มีความรู้ และทักษะในการดำรงชีพ และอบรมสั่งสอนเพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามรรยาทอันดีงาม อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสังคมย่อมๆ ที่เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องระเบียบแบบแผนของสังคม

edusiamrath@gmail.com 

 

 

 

เขตประถมฯ พิษณุโลก คัด 3 รร.ต้นแบบจัดระเบียบสังคม

=====================

     "เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโรงเรียนมีอิทธิพล ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน วันละหลายๆ ชั่วโมง โรงเรียนจึงมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ สอนให้มีความรู้ และทักษะในการดำรงชีพ และอบรมสั่งสอน เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามรรยาทอันดีงาม อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสังคมย่อมๆ ที่เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องระเบียบแบบแผนของสังคม" 

     แนวคิดง่ายๆ แต่สร้างคุณค่าอย่างมหาศาล ของ ดร.บุญรักษ์ ยอดพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ต่อการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน ถูกถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน135 โรงเรียน ครอบคลุมเด็กในความดูแล กว่า 40,000 ชีวิต

     ดร.บุญรักษ์ ขยายความต่อว่า  การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็น การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม จึงเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำชีวิตคือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน สพป.พล.เขต1 ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทุกท่าน ที่รับผิดชอบดูแลนิเทศติดตามกลุ่มโรงเรียนฯ ออกเยี่ยมสถานศึกษา สังเกตการณ์ทุกด้านในช่วงเปิดภาคเรียน เราจะไปเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่เด็กก้าวเข้ามาในโรงเรียน จนถึงเวลาเลิกเรียน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตเด็กที่ออกให้เห็นเป็นอย่างไร พร้อมนำร่องใน3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบ

     "โครงการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม สร้างเด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา ของ สพป.พล.1 เราต้องเริ่มต้นที่คุณครู สอนเด็กให้เข้าใจถึงความมีจิตอาสา การจัดระเบียบสังคมในสถานศึกษา เช่น การไหว้คุณครู ไหว้พี่ไหว้น้อง เดินแถว รับประทานอาหาร ล้างหน้าแปรงฟัน การช่วยเหลือกัน เป็นต้น หากเด็กได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะติดเป็นนิสัย ต่อไปก็สามารถปฏิบัติตามกติกาและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมที่ได้วางไว้ อันเป็นแนวทางกำกับครรลองพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมและนำสันติสุขมาสู่สังคมโดยส่วนรวม" ดร.บุญรักษ์ กล่าวทิ้งท้าย

===============