ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] รัฐบาลประสบผลสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจกระโดดขึ้นมาถึง 3.5 แล้ว คาดว่าหากรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มเติมอีก สิ้นปีคงได้เห็น GDP ใกล้ 4.0 เท่าๆกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ก็ได้ นั่นคือสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเป็นโครงการ “ประชารัฐ” ในหลายๆมิติ เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการให้ทุกจังหวัดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นโมเดลจังหงวัด 4.0 ไปพร้อมๆกัน โดยใช้หลักการ “ประชารัฐ” มาช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้รายได้จังหวัด หรือ GPP ขยับตัวสูงขึ้น สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่ทุกภูมิภาค หรือเกิด New Growth City ในอนาคต นั่นคือเป้าหมายที่เดินมาถูกทาง โครงการ “บ้านประชารัฐ” ให้ผู้มีรายได้น้อยได้อยู่อาศัย น่าจะประสบความสำเร็จมีผู้จับจองกันพอสมควร และน่าสนับสนุน รวมถึงกระทรวง พม. กำลังให้ผู้พิการสามารถพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้มีรายได้สูงขึ้นดีกว่าที่จะเป็นผู้เร่ร่อนไปตลอดชีวิต แฟลตดินแดงก็จะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ทีมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ล้วนแล้วแต่เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ควรให้เป็นนโยบายต่อเนื่องทุกรัฐบาล อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นับว่าจะเป็นกลุ่มขยายใหญ่มากขึ้นทุกปี คือ กลุ่มประชาชนสูงวัย 10 กว่าล้านคน อีก 10 ปี อาจเพิ่มถึงเท่าตัว เป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ดังเช่นในบางประเทศ โครงการนี้น่าจะเตรียมรองรับให้เป็นโครงการประชารัฐผู้สูงอายุ โดยจัดทำเป็นชุมชนผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่สดใส เช่น ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล สันทนาการเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน รวมถึง ตลาดร้านค้า เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น โดยอาจเริ่มจากจังหวัดที่มีกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากเสียก่อนให้เป็นโมเดลตัวอย่าง ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น มีรายได้จากภาษีอากรและรายได้ทางตรงมากขึ้น ก็เพื่อนำมาพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกกลุ่ม กรือที่อาจเรียกว่า Growth for the People สำหรับโลกยุคใหม่ที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โลกยุคใหม่เน้นการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ย่อมหมายความรวมถึงรัฐบาลพึงดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต เป็นความผาสุกของประชาชนที่สะท้อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ