ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] กระแสของนักศึกษากู้เงินยืมเรียนจาก กยศ. หนาหูมากขึ้นในระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ รมว.ศึกษาธิการ ที่มีความเห็นตรงกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังให้คงเกณฑ์เดิมไว้ โดยยกเลิกเกรดไม่ถึง 2.0 สำหรับเกณฑ์ใหม่ เรื่องนี้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมีความเห็นพ้องว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ หากลูกหลานและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาจะเป็นปัญหาสังคมของประเทศ โดยเฉพาภาวะทางเศรษฐกิจของพลเมืองไทย ยังอยู่ในระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงขั้นต่ำก็อาจพูดได้ รัฐบาลมีนโยบายเรื่อง กยศ. หรือ กรอ. ถือเป็นโอกาสให้ลูกหลานไทยได้เข้าถึงการศึกษา ที่ผ่านมานับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ผลการเรียนเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ควบคู่ไปกับประเด็นการเบี้ยวจ่ายคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องไปแก้ที่โจทย์ทั้ง 2 เรื่อง มิใช่แก้โดยไม่ให้กู้ยืมเรียน ควรต้องร่วมหารือกันทั้งภาคการศึกษาและภาคประกอบการ จะมีมาตรการใดในการยกระดับคุณภาพรือผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเมื่อทำงานแล้วจะใช้หนี้คืน ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ตระหนักถึงโตแล้วไม่โกงกับที่เข้ามาทำงานให้นึกถึงรุ่นน้องที่เขาจะได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนต่อหากชำระหนนี้ให้ กยศ. ดูเหมือนว่าจะมีความคิดให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้กู้แทนและให้สถานประกอบการที่รับบัณฑิตที่กู้ กยศ. เป็นผู้หักเงินคืนให้ ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งอาจมีมาตรการอื่นที่ดีกว่านี้อีกหลายมากตรการก็ได้ รัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคง ยกระดับรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้ว หากลูกหลานไม่ได้กู้ยืมจาก กยศ. เขาก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงๆให้ลูกหลานได้มีการศึกษา จะเป็นการสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามจะลดหนี้ของประชาชน หรือของครัวเรือนที่นับวันจะมากขึ้นขณะนี้สูงถึง 3 แสนล้านต่อครัวเรือนแล้ว ลูกหลานไทยก็คือลูกหลานของประเทศ จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รัฐต้องหาทางผลักดันให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์มาขับเคลื่อนเช่นเดียวกับประเทศโลกที่ 1 ที่พัฒนาแล้ว ยังเห็นด้วยกับวิธีคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปคน ซึ่งคงต้องมีปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปธรรม จึงขอส่งสัญญาณมายังกระทรวงการคลังได้ทบทวนเพื่อเด็กไทย จะได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกับชาวโลกกับเขาได้