ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่แล้ว จากการที่พ่อหลวงของคนไทยเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยเมื่อ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่สุดประเสริฐ อันทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทย นับตั้งแต่ครองราชย์มาตลอด 70 ปี ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมเยียนบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยโครงการพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนและผาสุกแก่ปวงประชาราษฎร์และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่หลายประเทศนำไปเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียง จนบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วโลก ด้วยพระปรีชาสามารถและด้วยพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา มิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายจนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งประเทศและต่างประเทศด้วยความเป็น “มหาราช” ของพระองค์โดยแท้ ความเศร้าโศกเสียใจต่อพระองค์ท่าน จะยังคงฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตย์อยู่ในวิมานชั้นฟ้า เพื่อปกป้องประเทศชาติและราษฎรตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์ ณ วันนี้เสาหลักของประเทศจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็ตาม ประเทศไทยจะต้องก้าวเดินต่อไปด้วยแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” หากคนไทยทุกคนตั้งปณิธานเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง รักชาติบ้านเมือง และต้องการให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขกันถ้วนหน้า เหมือนกับพระปณิธานของพ่อหลวง คงต้องร่วมใจกันพัฒนาขาติบ้านเมืองโดยยึดหลักความเอื้ออาทรระหว่างกัน ยึดชาติเป็นเป้าหมายดังเช่นรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป ประเทศไทยได้เริ่มบทบาทการเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนและเอเซีย รวมถึงเป็นประธานของประเทศกำลังพัฒนาเช่นนี้ ย่อมหมายถึงอนาคตประเทศไทยจะสร้างความร่วมือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลายๆภูมิภาค เพื่อความรุ่งเรืองยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีศักดิ์ศรี การประกาศ “ไทยแลนด์ 4.0” จึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ที่นานาประเทศให้ความสนใจทั้งในความร่วมมือและลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังเช่นการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเซีย ครั้งที่ 2 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพให้กับ 34 ประเทศ ที่ผ่านมา “เอเซียหนึ่งเดียวหลากหลายในพลัง” เป็นสโลแกนที่มีความหมายยิ่ง เพราะเอเซียมีประชากรมากกว่า 60% ของประชากรโลก สัดส่วน GDP 1 ใน 3 ของโลก มีทุนสำรอง 60% โดยเฉพาะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า 5% เป็นทรัพยากรในปัจจุบัน หากร่วมกันพัฒนาเชื่อได้ว่าในศตวรรษหน้า เอเซียจะเป็นผู้นำของโลก ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าจะเป็น “United State of Asia” ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ขอให้ทั้งประชาชน นักการเมือง และข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมใจกัน ร่วมมือกับรัฐบาล สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นโดยเร็ว