ดร.วิชัย พยัคฆโส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นอกเหนือจากปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้ปฏิรูปความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนมาสู่ปวงชนชาวไทย “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้กับทุกมิติ มิใช่นำมาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้น แต่สามารถนำมาใช้กับการพัฒนาในระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับครอบครัว หรือเป็นรายบุคคลอีกด้วย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในโครงการพระราชดำริทุกโครงการ เห็นได้ชัดว่าสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิตให้มีความพอเพียงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นโครงการหลวงชาวเขาที่เคยอดอยากยากไร้ปลูกฝิ่นขาย ได้เปรียบวิถีชีวิตมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วทั้งภูเขา นั่นคือ พระองค์ท่านทรงเข้าใจของปัญหาชาวเขาหรือเผ่าพันธือื่นที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสัมภาร ที่เปรียบเสมือนเป็นชนชาติไทยเช่นกัน พระองค์ท่านเข้าถึงปัญหาเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายครอบครัว ได้ทรงทราบปัญหาที่แท้จริงด้วยพระองค์เอง จึงนำมาซึ่งโครงการพระราชดำริมากมายถึง 4,000 กว่าโครงการ เพื่อพัฒนาพวกเขาเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขด้วยความพอเพียง เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ประเทศไทย 4.0 จะเป็นเป้าหมายไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลคงต้องใช้ศาสตร์ของพระองค์ได้เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาที่แท้จริงของประชาชน แล้วจึงมาตั้งโจทย์เพื่อพัฒนา โดยใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบูรณาการด้วย แม้ว่าต้องใช้เวลาถึง 20 ปี หากรัฐบาลยึดหลักศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มั่นใจได้ว่าประชาชนจะมีโอกาสเห็นประเทศไทยยืนอยู่บนโลกใบนี้ไม่น้อยหน้าใครอีกต่อไป พระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายมาถึง 70 ปี ประสบความสำเร็จในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ทวยราษฎร์ทุกหมู่เหล่า โครงการพระราชดำริจึงเป็นโครงการพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าเข้าใจ เข้าถึง แล้วพัฒนา จะมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แล้วทำไมรัฐบาลที่ผ่านๆมาจึงไม่คิดโครงการที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นให้แก่ประชาชน ถ้ารัฐบาลใช้ศาสตร์และปรัชญาของพระองค์ท่านเป็นแนวทางการพัฒนา ป่านนี้ประเทศไทยคงไม่ต้องมาปฏิรูปประเทศกันใหม่เหมือนปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีเหลือเฟือและล้นเหลือจนหลายประเทศอิจฉาที่เขาต้องซื้ออาหารการกินมาจากต่างประเทศ ในขณะที่ไทยเราไม่เดือดร้อน เพียงแต่ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการส่งออกไปค้าขายให้กับชาวโลก แถมชาวนายังจนอยู่เช่นเดิม ราคาข้าวเปลือกต่ำทำให้ขาดทุน แต่ราคาข้าวสารมีแต่สูงขึ้นไม่เคยลดเหมือนราคาข้าวเปลือก ศาสตร์พระราชากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นตำราที่น่าอัศจรรย์ไม่มีเขียนไว้ในตำราเศรษฐศาสตร์เล่มใด มีแต่ต้องนำศาสตร์ของพระองค์ท่านไปใส่ไว้ในตำราให้ลูกหลานและชาวโลกได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองที่ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป