ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] “ทรงพระเจริญ” แซ่ซ้องกันทั้งประเทศกับ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ในการขึ้นทรงราชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา นั่นคือรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ จะมีความสมบูรณ์แบบของระบอบประชาธิปไตย นับเป็นมหาปิติมงคลแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ธันวาคมปีนี้มีแต่ข่าวดีๆที่เป็นมงคลและเป็นอีกปีที่รัฐบาลจะออกรางวัลให้เป็นช้อปช่วยชาติ ลดภาษีได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ งบประมาณที่ใช้ล่าช้าของหน่วยงานภาครัฐจะถูกดึงกลับไปพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ GDP ขยับไม่น้อยกว่า 3.2-3.5 เป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะเป็นรูปธรรม กลุ่มที่จะได้รับโบนัสพิเศษจากรัฐบาลคือกลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณให้ตามแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 4.0 หรือ จังหวัด 4.0 ทุกจังหวัด จึงเป็นงานหนักปลายปีของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกลับจากทำเนียบรัฐบาลแล้วไประดมทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนนี้ บางจังหวัดถึงกับต้องทำงานในช่วงวันหยุดยาว เพราะนายกรัฐมนตรีดูจะเอาจริงกับคำพูดที่ว่า “การรักษาแชมป์ของผู้ว่าราชการจังหวัดยากกว่าการเป็นแชมป์” จึงน่าจะเข้าใจได้ว่าจังหวัดไหนไม่สนองนโยบายรัฐบาลและไม่สนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด จะตกขบวนรถไฟเที่ยวนี้ทั้งงบประมาณและเก้าอี้ที่มีความร้อนสูงจนนั่งไม่ติดก็ได้ เอาใจช่วยทุกจังหวัด เพราะเป็นภาระกระตุ้นคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ ประเทศไทย 4.0 หมายถึงต้องเป็น 4.0 ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพราะเป้าหมายคือแนวทางนำไปสู่ยุทธศาสตร์ของชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคการศึกษา หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” นั่นเอง จึงอยากเห็นแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องดึงเอาภาคเอกชน เช่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ภาคเกษตร เอสเอ็มอี โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด เพื่อร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจ สังคมทุกมิติ เพื่อสร้างเมืองเศรษฐกิจใหม่ ที่สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิต แต่ละจังหวัดมีทรัพยากรต่างกันที่จะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม แต่ส่วนมากจะเป็นภาคการเกษตรที่จะเป็นรากแก้วในการสร้างให้เป็นจังหวัด 4.0 การนำเอาเทคโนโลยีและการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาภาคการเกษตรน่าจะเป็นมาตรการระดับต้นๆเพื่อให้เกษตรกร 1.0 หรือ 2.0 เป็นเกษตรกร 3.0 และ 4.0 หรืออาจจะเรียกให้ทันสมัยว่าเป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาด คำว่า “ประชารัฐ” มีความหมายที่ลึกซึ้ง ถึงการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดต้องมีความสำคัญที่จะต้องผนึกกำลังกันตามความต้องการของประชาชนให้เกิดแผนพัฒนาจังหวัด 4.0 จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ว่ามิใช่ผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียวที่จะพลิกฟื้นจังหวัดของตนเพื่อรักษาเก้าอี้ ที่มุ่งเอาแต่ตามใจนักการเมืองเช่นในอดีตเท่านั้น