ดร. วิชัย พยัคฆโส [email protected] ในขณะที่สังคมสูงอายุคืบคลานเข้ามา นโยบายการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอยู่ในแผนพัฒนาของ สกอ. อยู่แล้ว โดยมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดช่องทางให้การศึกษาแก่กำลังคนทั้งประเทศด้วยเทคโนโลยี Online หรือ Mass Open Online Courses น่าจะเป็นนโยบายที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะการเรียนรู้ในระบบปิดภายในสถาบันการศึกษาคงไม่ทั่วถึง ยังมีกำลังแรงงานในสถานประกอบการอีกอย่างน้อย 20 ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ 4.0 นั้น ต้องใช้ทั้งการเพิ่มผลิตภาพ และการศึกษาวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานนับวันอัตราการเกิดน้อยลง ที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากกว่าจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าเรียน แต่ยังมีกำลังแรงงานที่มีอยู่ทั้งประเทศ 39 ล้านคนที่น่าจะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคนทั้งระบบ ได้ข่าวที่น่าสนใจและน่าจะจำเป็นที่มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนประมาณ 30 แห่ง ประสงค์ที่จะขอคลื่นโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจาก กสทช. ดูเหมือนว่า กสทช. ยังอยากจะเห็นคุณภาพของรายการก่อนได้ใช้ทีวีดิจิทัล ช่องของภาคเอกชนร่วมมือไปก่อน ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น กสทช. คงต้องย้อนกลับไปดูยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนระบบการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ ด้านการศึกษาและอาชีพแก่ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งรายการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมถึงแรงงานทั้งประเทศ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบการศึกษาระบบทางไกลหรืออนไลน์อย่างจริงจัง การที่กลุ่มมหาวิทยาลัยมีความประสงค์อย่างแรงกล้าเช่นนี้น่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดี จอทีวีที่เกิดขึ้นปัจจุบันแทนที่จะมีแต่ค้าขายสินค้าและรายการบันเทิง จะได้มีช่องทีวีด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพสนับสนุนนโยบายการศึกษาขึ้นมาบ้าง กสทช. ควรได้พิจารณาจัดเรื่องนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองร่วมกันเพราะการสื่อสารของประเทศมีไว้เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนให้ทั่วถึง มากกว่าจะมุ่งหวังรายได้จากคลื่นความถี่เป็นวัตถุประสงค์หลัก กระทรวงไอซีที มีแผนลงทุนพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังทุกหมู่บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานของรัฐเพื่อการศึกษาและการพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับ e-Government อยู่แล้ว กระทรวงไอซีที น่าจะเป็นเจ้าภาพการสื่อสารทั้งระบบไปพร้อมกัน การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร หรืออาจเรียกว่า ซุเปอร์ไฮเวย์ มีความพร้อมแต่หากไม่มีรถยรต์มาวิ่งก็จะใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เปรียบเสมือนหากมีหน่วยงานเขาต้องการสร้าง คอนเท็นต์ให้เอามาวิ่งบนซูปเปอร์ไฮเวย์ จะคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มหาศาล