สัมภาษณ์พิเศษ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บันทึกเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560