วันที่ 17 มี.ค.60 ดร.ระวี ภาวิไล อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อ เวลา 01.15 น. วันที่ 17 มี.ค.60 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ.2468 (อายุ 92ปี) เป็นราชบัณฑิตและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2468 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแอเดอเลด และปริญญาเอกทางดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ด้านการทำงาน เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ 19 ปี สอนหนังสืออยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2488 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี 2529

ผลงานทางดาราศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานค้นคว้าวิจัยสำคัญๆ มากมาย อย่างกรณีเกิดปรากฏการณ์บนฟากฟ้า เช่น การปรากฏของดาวหาง สุริยุปราคา จันทรุปราคา หรือเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

เขามีผลงานเขียนและแปลหลายเล่มทั้งด้านดาราศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ได้แก่ คุณค่าชีวิต, ชีวิตดีงาม, ดาวหาง, ดาราศาสตร์และอวกาศ, ทรายกับฟองคลื่น, ปรัชญาชีวิต

ศ.ดร.ระวี ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย) พ.ศ.2549 สมรสกับนางอุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตร 3 คน คือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง), ภาสกร ภาวิไล (ชื่อเดิม นิรันดร์ ภาวิไล ปัจจุบันบวชเป็นพระ และเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝายหิน นาม ภาสกร ภูริวฑฺฒโน) และอรุณ ภาวิไล(ซูโม่ตุ๋ย)