“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” จัดอบรม “ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” ติวเข้มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ขยายผลการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยึดคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ ร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใสให้องค์กร ขจัดภัยร้ายบ่อนทำลายชาติและประชาชน

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนับเป็นภัยร้ายแรงเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติและประชาชน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน รัฐบาลจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

นายสากล กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการสำคัญหลายอย่างเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดมีการดำเนินงานที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีวินัย ยึดมั่นในจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส

สำหรับเนื้อหาตลอดหลักสูตร 2 วันของการอบรม มีทั้งภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่การศึกษาดูงานเป็นการเดินทางไปดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.พิษณุโลก กทม.

“การอบรมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง กลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดกว่า 160 คน ให้ความสนใจมาเข้ารับการอบรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการไทย มีการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งช่วยเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต ซึ่งไม่เพียงจะช่วยหนุนเสริมให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่โปร่งใสเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการขจัดภัยร้ายที่คอยบ่อนทำลายชาติและประชาชนให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว