เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีสวธ. ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมร่วมงาน อาทิ นายนคร ถนอมทรัพย์ นายสุเทพ วงศ์กำแหง นายสุประวัติ ปัทมสูต นางผ่องศรี วรนุช นายสมบัติ เมทะนี เป็นต้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพร การสาธิตชุดรดน้ำขอพร 4 ภาค
พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างชาติให้คงอยู่ หากคนไทยทุกคนช่วยสืบทอดขนบธรรมเนียบประเพณีก็จะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงได้ ทั้งนี้ การจัดงานสงกรานต์ปีนี้มีสโลแกนรณรงค์ภายใต้งานสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ทุกชีวาปลอดภัย จึงขอให้ทุกพื้นที่จัดงานอย่างเหมาะสม นำสิ่งที่ดีงามมาเผยแพร่ โดยเฉพาะ ในวันขึ้นปีใหม่ไทย ควรเป็นวันที่เริ่มต้นด้วยความสิริมงคล ขอให้เล่นน้ำอย่างมีสติ และให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว
“การรดน้ำขอพร นับเป็นกิจกรรมต้นแบบของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงมุทิตาจิต สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ก่อให้เกิดสิริมงคล และช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นทุกองค์ ชุมชน และประชาชนควรให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป” รองนายกฯ กล่าว