สงขลา : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages (YCFA) หรือวิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ Mr.Luo Xiao Suo อธิการบดี วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนานในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล โดยมีความร่วมมือทางวิชาการในหลายด้าน ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น รวมทั้งการฝึกสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง 2 สถาบัน การทำงานวิจัยและงานสัมมนาร่วมกัน ที่สำคัญมีโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนานอีกด้วย