บอร์ด กสทช. เห็นชอบสนับสนุน สตช. วงเงิน 3 พันล้านจากกองทุนยูโซ่ รวมหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์เดียว 191 ชงครม.สัปดาห์หน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) ได้พิจารณาการให้เงินสนับสนุนบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเพียงเลขหมายเดียว หรือ 191 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้เสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติให้แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศเพียงเบอร์เดียวเช่นเดียวกับต่างประเทศ ซึ่งจะใช้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 6,200 ล้านบาท ซึ่ง บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินจัดซื้อจัดจ้างเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงินไม่เกิน 3,140 ล้านบาท โดยจะใช้งบจากกองทุนการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (กองทุนยูโซ่) โดยจะนำเสนอรายละเอียดประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า จากนั้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งร่างหลักเกณฑ์การประมูล(ทีโออาร์) มายังให้ กสทช. พิจารณาก่อน

“การอนุมัติงบประมาณก็เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับงานของ กสทช. ส่วนงบที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณผูกพันที่ไม่เกี่ยวกับงานของ กสทช. จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของบในส่วนดังกล่าวจากสำนักงบประมาณแทน”