อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – EASTW หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเผยผลการดำเนินงานในปี 2559 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,376.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,299.71 ล้านบาท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 24 และ 27 เมษายน 2560 ตามลำดับ และกำหนด