ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมที่อยู่เป็นโสดมากขึ้น ผู้หญิงไทยแต่งงานน้อยลง ช้าลง ทำให้การเพิ่มประชากรลดลง ข้อมูลกรมอนามัยพบว่าการเพิ่มประชากรลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี พ.ศ.2513 เหลือร้อยละ 0.4 ในปี พ.ศ.2558 ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมประเทศไทยลดลง

สถานการณ์จังหวัดสุมทรปราการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.53 หญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง 22.48 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด เด็กปฐมวัยขาดสารอาหารร้อยละ16.8 พัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 27.3 และหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ15ปีขึ้นไป มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 29.8 ซึ่งปัญหาในกลุ่มแม่เด้ก เป็นปัยหาเรื่องหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการที่จำเป้นต้องเร่งแก้ไข และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคน ที่พร้อมตั้งใจและวางแผนจะมีลูก สามารถรับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

โดยการรณรงค์ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่6 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายอำเภอพระประแดง ผู้อำนวยการโรงพญาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่รงเสริมสุขภาพดำบลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. สถานประกอบการ โรงเรียน และประชาชนจำนวน 500 คน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เด็กไทยแก้มใส สาวไทยแก้มแดง ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 - 34 ปี ทุกคนที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก รับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรมในการส่งมอบยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกให้กับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 76 จังหวัด และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นมูลค่าเงินจำนวน 1 ล้านบาท

“ทั้งนี้ ช่วงอายุของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการตั้งครรภ์คือ 20-34 ปี การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพจึงสำคัญมาก ผู้ที่พร้อมและตั้งใจจะมีลูกควรกินธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาห์ละครั้ง ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท เป็นช่วงเวลาที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ จึงควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก อย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัย ร่างกายครบ 32 ลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด ช่วยให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมวัย เจริญเติบโตอย่างสูงดีสมส่วน เป็นพลเมืองไทยในยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว