เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กรรมการและเลขานุการร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการดูแลสัตว์และทรงห่วงใยต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยการลงนามในวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการผลักดันให้โครงการมีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จึงตกลงที่จะร่วมมือกันดำเนินการ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงบประมาณโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหลักในการดำเนินการควบคุมประชากรสุนัข แมว ฉีดวัคซีน ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหลักในการส่งเสริมสุขภาพ ติดตามและควบคุมการระบาดของโรค ส่วนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการสร้างศูนย์พักพิงสุนัข แมว และโรงพยาบาลสัตว์ให้ความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกันให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป

“โครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการสนองปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แล้ว ยังสอดคล้องกับโครงการบ้านรักสุนัขซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอยู่แล้วด้วย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนในการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสัตว์สำหรับการฝึกหัดของนักศึกษา ซึ่งหากทางจังหวัดสามารถจัดงบประมาณสร้างโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถดูแลสัตว์ในสถานพักพิง สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย ทั้งนี้ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีจังหวัดนำร่องแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี โดยในปีต่อไปจังหวัดในแต่ละภาคจะเป็นจังหวัดนำร่อง ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นจังหวัดนำร่องในภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2562 แนวทางในการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ปัจจุบันซึ่งการเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งจะปล่อยทอดทิ้งให้เป็นภาระของสังคม พระองค์ท่านจึงทรงพระราชทานความเมตตาในการวางระบบการจัดการทำเป็นสถานที่ให้สุนัขจรจัดอยู่ในพื้นที่พักเลี้ยง โดยมีกระบวนการในการดูแลให้มีชีวิตที่ดี สร้างความรู้ให้กับประชาชนในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนมีกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสร้างความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างภาคราชการ เอกชน ประชาชน อย่างเข้มแข็งและจริงจัง โดยใช้สถานที่ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประมาณ 30 ไร่ เป็นสถานที่ในการพักเลี้ยงสุนัขจรจัดให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาวะ ดูแลเรื่องการเจ็บป่วย มีอาหารการกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้การเลี้ยงสุนัขอยู่ในระบบ สังคมมีการพัฒนามากขึ้น และโรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไป