พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดี มูลค่า 4.4 ล้านบาท จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” 94 แห่งทั่วประเทศ ตามโครงการ "White CSR...เติมความรู้สู่ห้องสมุดทั่วไทย" ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน อันเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป ณ ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ