ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เคยกำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) ในวันที่ 4 พ.ค. 2560 แต่ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุบางประการ นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้กำหนดวันรับฟังความคิดเห็นฯ ใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. นี้ เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B7JVDhShqeGoZVJpanVlZWhEUmM