นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯได้รับการประสานจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดอบจ. เทศบาล และอบต.ในหลายจังหวัด ร้องขอให้นำเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน เพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59และวันที่ 27 เม.ย.60ให้ยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลซึ่งจัดสอบโดยอบต.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 แห่ง เมื่อปี 59 โดยอ้างเหตุผลขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและการคัดเลือกข้อสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากมติของก.อบต.ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน151คนที่ได้บรรจุแต่งตั้งและขอรับรองบัญชีมาใช้เพื่อการเลื่อนระดับ ตำแหน่งไปก่อนหน้าที่จะมีมติดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เข้าสอบแข่งขันด้วยความสุจริตและไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการจัดสอบของหน่วยจัดสอบดังกล่าวและมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการสอบในครั้งนี้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ

ดังนั้น การที่ก.อบต. มีมติดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ได้ใช้หลักคุณธรรมอย่างรอบคอบและไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้าสอบและสอบผ่านในครั้งนี้อันจะส่งผลทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 56 คนซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีดังกล่าวอาจต้องพ้นจากความเป็นข้าราชการและอีก 95 คนอาจต้องกลับสู่สถานะเดิม จึงเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนดังกล่าว

“เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้ง 151คน และผู้ที่สอบผ่านบัญชีนี้ที่รอการบรรจุแต่งตั้งหรือการขอรับรองบัญชี สมาคมฯจึงขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี ได้โปรดมีบัญชาไปยังกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และขอได้โปรดมีบัญชาให้มีการชะลอการยกเลิกบัญชีสอบของอบต.8แห่งไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าผลการสอบสวนที่กระทรวงมหาดไทยที่แต่งตั้งขึ้นจะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ ขอได้โปรดให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน รอบคอบ และคลอบคลุมในทุกมิติ หากผลการสอบข้อเท็จจริงไม่พบเหตุทุจริต ขอได้โปรดคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบผ่านบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 8 แห่งโดยเร็วต่อไป” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าว