ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคมนี้ โดยการจัดการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11 ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 59 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความคิดริเริ่มของไทยในการจัดการประชุมอาเซมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2560 เพื่อหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนอกจากวิทยากรชาวไทยแล้ว ไทยได้เชิญวิทยากรจากสมาชิกอาเซม ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน เยอรมนี เวียดนาม ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และฟิลิปปินส์ มาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 170คน

ทั้งนี้ การประชุมฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับบทบาทของอาเซมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป และในช่วงบ่ายจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการของสมาชิกอาเซมในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และในวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้โครงการตัวอย่างด้านการพัฒนาของไทยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

อนึ่ง อาเซมหรือการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยมีความร่วมมือครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อาเซมประกอบไปด้วยสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร ได้แก่ ฝ่ายยุโรป 30 ประเทศ และ 1 องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรป ฝ่ายเอเชีย 21 ประเทศ และ 1องค์กร ได้แก่ สำนักเลขาธิการอาเซียน