ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.กท.และก.อบต.) เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า จากข่าวมีการเผยแพร่ ระเบียบวาระประกอบการประชุม ก.กลาง มีส่วนหนึ่งที่ อ.ก.ท.โครงสร้างได้ออกมา โดยระบุว่า เฉพาะตำแหน่งปลัด ไม่ว่าจะเป็นระดับกลาง/ระดับสูง ไม่จำเป็นต้องทดสอบความรู้พื้นฐาน เฉพาะตำแหน่งระดับสูง ให้ทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร ซึ่งเมื่อเทียบกับสายรองปลัด/อำนวยการ ต้องทดสอบความรู้ทางกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั่น ดำรงตำแหน่งบริหารอยู่ ที่จำเป็นต้องมีความรู้เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีจุดมุ่งหวังต้องการให้ข้าราชการท้องถิ่นในสายงานผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ปลัด/รองปลัด/ ผอ.จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบที่เป็นหลักปฏิบัติราชการอย่างถ่องแท้ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินความรู้ทั้งภาคบังคับและภาคเฉพาะตำแหน่ง