ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายธวัช เพชรเรือนทอง อดีตประธานสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นไทย หมดวาระลงที่ประชุมสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมติที่ประชุมเลือก น.ส.ศุภดามาศ จันทาธอน เป็นประธานสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นไทยคนใหม่ ที่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มากความสามารถ

น.ส.ศุภดามาศ กล่าวว่า จะเข้ามาสานงานต่อประธานคนเก่าที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และจะขับเคลื่อนสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นไทยให้เป็นที่ยอมรับ มีความก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาของตำแหน่งรองปลัดท้องถิ่นได้ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานคือจะเน้นการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานรองปลัดท้องถิ่นไทย การเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่สมาชิกรองปลัดท้องถิ่นไทยและตำแหน่งอื่นๆอย่างเสมอภาค

“นอกจากนี้จะมีการให้คำปรึกษาในการทำงานของสมาชิกสมาพันธ์ รองปลัดท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ตำแหน่งรองปลัดท้องถิ่นไทยให้เป็นที่ยอมรับของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และขับเคลื่อนสมาพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉัน พร้อมทั้งสนับสนุนรองปลัดท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด” น.ส.ุภดามาศ กล่าว