แก้วกานต์ กองโชค

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สำนักงาน ทปอ.).ได้จัดการแถลงข่าวเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมพอสมควร

“ทปอ.มีการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางใหม่ ภายใต้ชื่อ TCAS (Thai university Central Admission System) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำ การวิ่งรอกสอบ และต้องการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในชั้นเรียนจนจบปีการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะต้องเข้าระบบรับตรงกลางร่วมกัน เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน และตัดปัญหาการกั๊กที่เรียน” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ.อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ทั้งนี้จะมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 54 แห่ง รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 206,506 คน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง รับได้ 148,000 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 แห่ง รับได้ 52,878 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รับได้ 2,978 คน และสถาบันสมทบ 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (กสพท.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใหม่นี้ จะมีทั้งหมด 5 รอบ เริ่มด้วยรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จำนวนรับ 44,258 คน รอบที่ 2 การรับแบบโควตา รับ 68,050 คน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับ 44,390 คน รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions รับ 34,744 คน และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 15,064 คน จำนวนรับทั้งสิ้น 206,506 คน

สำหรับปฏิทินการสอบ TCAS ปี 2561 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/1 สามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานให้สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560 Clearing House วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 และประกาศผลวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 1/2 ข้อเขียน วันที่ 22 ธันวาคม 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 Clearing House วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ช่วงเดือนธันวาคม 2560-เมษายน 2561 Clearing House วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 9-22 พฤษภาคม 2561 Clearing House 26-28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions 6-10 มิถุนายน 2561 ประมวลผลภายใน 26 มิถุนายน 2561 ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และประกาศผลวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ช่วงเดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ รายละเอียดการรับของแต่ละสถาบัน ทปอ.ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2560
มหาวิทยาลัยในเครือ ทปอ.แห่งแรกที่ประกาศรับสมัครตามระบบ TCSS คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.แถลงข่าวระบบการรับนักศึกษาใหม่ว่า “มธ.จะมีการเปิดรับนักศึกษา จำนวน 5 รอบ รวมจำนวน 10,672 คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 รับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ละครเวที กีฬา ,โควต้า ,โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา, นักเรียนเครือข่าย โดยยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบ รับจำนวน 2,924 คน คิดเป็น ร้อยละ 27 ของจำนวนรับ”

“รอบที่หนึ่งแบ่งการรับ 2 ครั้ง ครั้งแรก รับสมัครวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 รับวันสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560-วันที่ 8 มกราคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม 2561 เปิดรับ 21 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกโครงการนักเรียนทุน3 จังหวัดชายแดนใต้ และโครงการกีฬา”

"สำหรับรอบที่ 2 รับนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดลำปางและโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 552 คน หรือ ร้อยละ 5 รับสมัครโดยตรงกับ มธ. ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2561 ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับจำนวน 4,591 คน หรือ ร้อยละ 43 ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่นกลาง รับจำนวน 2,201 คน หรือร้อยละ 21 รับโดย ทปอ. และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครได้โดยตรงกับ มธ. คาดว่าจะรับ 404 คน เปิดรับสมัครวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2561 ส่วนคณะวิชาใดนั้นจะกำหนดภายหลัง ซึ่งขึ้นกับจำนวนการรับในรอบ 1-4 ว่าครบจำนวนแล้วหรือไม่"
จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นการรับตรงในสัดส่วนที่มากกว่าวิธีการรับนักศึกษาใหม่แนวทางอื่น
โดยสัดส่วนการรับตรงร่วมกันเท่ากับร้อยละ 43

จะเห็นได้ว่า จำนวนนักศึกษาใหม่ของมธ.ในปี 2561 จำนวน 10,672 คน นี้ ผ่านกระบวนการัดสรรถึง 5 รอบเพื่อกระจายโอกาสให้คนทกกลุ่มมี “โอกาส” เข้าร่วมเหมือนๆกัน