ปัญหาราคายางกำลังเป็นที่ถกเถียงโต้แย้งกันมาก กระแสใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อราคาน้ำยางดิบตกต่ำคือ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ

แต่พูดกันตรงๆ เถิด ว่าจริง ๆ แล้วหน่วยงานรัฐก็ทำได้เพียงหาทางช่วยเหลือชดเชยเงินให้เกษตรกรได้นิดหน่อยเท่านั้น หน่วยงานรัฐจะไปต่อสู้กับ “ทุนสากล” ที่เล่นแร่แปรธาตุควบคุมตลาดสินค้าเกษตรระดับโลกได้อย่างไร ?

ธรรมชาติของ “ทุน” คือแสวงหากำไรสูงสุด “ทุน” การค้าขายสินค้าเกษตรก็ย่อมต้องการกำไรสูงสุดเช่นเดียวกัน ส่วนราคาที่เป็นจริงจะ “ดี” หรือ “ร้าย” ต่อเกษตรกรทั่วโลกนั้น พวกเขาไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลแต่อย่างไร

เมื่อเกษตรกรในประเทศทั่วโลกเดือดร้อนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรใน “ตลาดซื้อขายล่วงหน้า” ตกต่ำ ทำให้สินค้าเกษตรถูกกดราคา เกษตรกร(ผู้ปลูกพืช)เดือดร้อน ก็ย่อมกดดันประท้วงรัฐบาลประเทศตน รัฐบาลก็จำเป็นต้องรับหน้าเสื่อ แบ่งปันงบประมาณ ซึ่งก็มาจากพี่น้องพลเมืองในประเทศนั้น ๆ เอง หาเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกร

ธรรมชาติของทุนเป็นอย่างนี้ เกษตรกรต้องเดือดร้อนอยู่เสมอ ๆ แล้วรัฐบาลประเทศที่มีเกษตรกรเยอะ ๆ ก็ย่อมเดือดร้อนเสมอ ๆ ไปด้วย

พลเมืองก็จะมีแต่ความโกรธแค้นรัฐบาลประเทศของตนเอง โดยมิได้รู้สึกถึงความโหดร้ายของระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมเลย !

คำอธิบายว่าทำไมราคาสินค้าเกษตรมักจะมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ? ก็มักจะอ้างว่า เป็นเพราะสินค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญๆ อาทิ ต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และความต้องการของตลาดโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะอากาศ เป็นต้น แต่มิได้อธิบายว่า รากเหง้าของปัญหาอยู่ที่ “ทุนสากล” ที่คุมตลาดสินค้าเกษตรโลกล่วงหน้า เมื่อตลาดโลกผันผวน “ทุนในประเทศ” ก็ต้องรักษากำไรของตน โดยกดราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

“ทุนในประเทศ” มิใช่มูลนิธิการกุศล เขาจึงไม่จำเป็นต้องมีความเมตตากรุณาแต่ประการใด

รัฐบาลที่ดี จึงมิใช่จะคิดทำเพียงคอยช่วยจุนเจือเกษตรกรยามราคาสินค้าในตลาดโลกตกต่ำเท่านั้น แต่ควรขยายบทบาทเข้าไปพยายามปรับปรุงแก้ไขกลไกการตลาดทางสากล อย่างเช่นที่จีนพยายามทำจนได้ผลระดับหนึ่ง แม้ว่าประเทศไทยจะมิใช่มหาอำนาจอย่างจีน แต่สำหรับสินค้าเกษตรบางอย่างนั้น ไทยก็เป็นประเทศผู้ผลิตใหญ่ที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา

ปัญหามิได้อยู่ที่ประเทศไทยขาด “คนเก่ง”

เพียงแต่ว่าคนเก่งในไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนเฮกันไปทำงานอยู่ข้าง “ทุนนิยม” เสียหมด

ประเทศไทยจึงขาดกำลังที่จะถ่วงดุลกับด้านร้ายของทุนนิยม