รายงานข่าวแจ้งว่า ในการมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้งที่ 34 ของสมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดขึ้น ซึ่งปีนี้จัดงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีเช่นเคยในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมกับดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ร่วมทำการมอบรางวัลในครั้งนี้

สำหรับในปีนี้ มีตัวแทนที่จะเดินทางเข้ามารับมอบรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 365 ราย จากผู้ที่ติคคุณวุฒิรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นทั้งโล่กิตติคุณและรับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 2,144 รายด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทเอไอเอ 727 ราย ไทยประกันชีวิต 541 ราย กรุงเทพประกันชีวิต 330 รา ย ไทยสมุทรประกันชีวิต 215 ราย เมืองไทยประกันชีวิต 102 ราย กรุงไทยแอกซ่าฯ 60 ราย อลิอันซ์อยุธยาฯ 52 ราย โตเกียวมารีนฯ 39 ราย ชับบ์ไลฟ์ 30 ราย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 11 ราย อาคเนย์ฯ 11 ราย ฟิลลิปประกันชีวิต 5 ราย สหประกันชีวิต 2 ราย พรูเดนเชียลฯ 1 ราย ส่วนที่เหลือไม่มีตัวแทนได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นแมนูไลฟ์ประกันชีวิต บางกอกสหประกันชีวิต เอ็มบีเคประกันชีวิต และเอไลฟ์

สำหรับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นประเภทกิตติคุณปีนี้สูงสุดอยู่ที่ 30 ปี ผู้ได้รับรางวัลคือ นายทรงสัณห์ สทิตนาเวศกุล จากไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โดยปีนี้ไม่มีผู้ใดติดคุณวุฒิโล่กิตติคุณ 25 ปี และ 20 ปีแต่ประการใด ดังนั้นรางวัลรองลงมาจึงเป็นรางวัลโล่ฯกิตติคุณ 15 ปี ซึ่งมี 10 ราย ได้แก่ เอไอเอ 1 ราย กรุงเทพฯ 3 ราย ไทยพาณิชย์ฯ 1 ราย ไทยประกันชีวิต 1 ราย อลิอันซ์อยุธยาฯ 1 ราย และไทยสมุทรฯ 3 ราย ส่วนรองลงมาโล่ฯกิตติคุณ 10 ปี มี 48 รางวัล เป็นของเอไอเอ 11 ราย กรุงเทพฯ 24 ราย ไทยพาณิชย์ฯ 1 ราย เอฟดับบลิวดีฯ 2 ราย ไทยประกันชีวิต 3 ราย ไทยสมุทรฯ 6 ราย และอลิอันซ์อยุธยา 1 ราย

ส่วนโล่ฯกิตติคุณ 5 ปี มี 72 ราย ได้แก่ เอไอเอ 5 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย สหประกันชีวิต 2 ราย ไทยพาณิชย์ฯ 5 ราย ทิพยประกันชีวิต 3 ราย ฟิลลิปประกันชีวิต 5 ราย เอฟดับบลิวดีฯ 5 ราย กรุงไทยแอกซ่า 5 ราย เมืองไทยประกันชีวิต 5 ราย ชับบ์ไลฟ์ฯ 5 ราย ไทยประกันชีวิต 5 ราย ไทยซัมซุงประกันชีวิต 1 ราย ไทยสมุทรฯ 5 ราย อลิอันซ์ อยูธยาฯ 5 ราย โตเกียวมารีนฯ 5 ราย อาคเนย์ฯ 5 รายและพรูเดนเชียลฯ 1 ราย

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพราะคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิต ที่ต้องพัฒนาตนเองให้เป็น Life Partner หรือผู้วางแผนดูแลชีวิต ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี คือมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมผลักดันให้ตัวแทนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ทุกสภาวะการณ์

ซึ่งในปี 2560 นี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Award) ครั้งที่ 34 รวมจำนวน 541 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนที่ได้รับโล่รางวัลกิตติคุณ 15 ปี 1 คน คือ คุณปรางทิพย์ ปัญญาดุจเพชร สาขาสุไหง-โกลก และตัวแทนที่ได้รับโล่รางวัลกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่ คุณแก้ว คำมงคล สาขาน่าน, คุณชุลีพร เกณฑ์สาคู สาขาวาปีปทุม และคุณสมจิตต์ งามนิธิพร สาขาอโศก

โดยตัวแทนที่ได้รับรางวัล TNQA จากสมาคมประกันชีวิตไทย ยังถือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ IQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากล ที่ใช้เกณฑ์พิจารณาครอบคลุมในทุกด้าน คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าปีละ 30 ราย มีจำนวนเงินเอาประกันจากทุกผลงานไม่ต่ำกว่าปีละ 3.6 ล้านบาท เป็นเวลาสองปีต่อเนื่อง โดยไม่รวมเบี้ยประกันกลุ่มและเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของบริษัทฯ อีกจำนวน 51 คน ได้รับคุณวุฒิ QA (Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA ที่สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรมได้ 100 % ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน

ดร.อภิรักษ์กล่าวว่า บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ตัวแทนไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table) จัดโดยสมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 378 คน โดยผู้พิชิตรางวัลนี้ต้องผ่านมาตรฐาน ทั้งด้านจริยธรรมและการขาย คือมีผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 2.3 ล้านบาท หรือมีค่านายหน้า (Commission) ปีแรก 1.2 ล้านบาท

ไม่เพียงเท่านั้น ในจำนวนนี้ยังมีตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Top of the Table (TOT) ซึ่งทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรกสูงถึง 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRT จำนวน 9 คน และมีตัวแทนได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Court of the Table (COT) ที่ทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT จำนวน 26 คน ซึ่งการได้รับรางวัลเหล่านี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรฝ่ายขาย ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทฯ อย่างยิ่ง