ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญต่อการออม เป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักออมเงิน

ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับ การหล่อหลอมให้รู้จักการออมเพื่อให้ จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า กระป๋องคนจน โดยถ้าหากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก เก็บภาษี ด้วยการหยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการ ประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน โดยพระองค์ทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์ จวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ซึ่งจากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ คำพ่อสอนและรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อ ด้านการออม เพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม

ทั้งนี้ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับวิทยุสื่อสาร มาจากความสนพระทัยในเรื่องวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อส่วนรวม โดย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพยายามหาวิธีพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากพระองค์เสด็จเยี่ยมชาวบ้านบ่อย แต่การสื่อสารที่มีข้อจำกัดทำให้ การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก

ส่วนกล้องถ่ายรูป ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการออมเงินเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สนพระทัยเมื่อครั้งพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูป ด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ และทรงสร้างคุณค่าจาก ความสนพระทัยเมื่อครั้ง ทรงพระเยาว์ได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงสอนให้ประชาชนใช้ของให้เกิดคุณค่า แก่ส่วนรวม ดังพระราชดำรัส “การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกัน เพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

ขณะที่ พระราชพาหนะทรงงาน ทรงเลือกใช้รถจี๊บ เพื่อจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าถึงพสกนิกรของพระองค์ มากที่สุด ด้วยพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงไปในทุกที่ ทรงสอนให้สร้างรายได้ ทรงสร้างอาชีพ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,866.73บาท เริ่มต้นโครงการส่วน พระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองเลี้ยงโคนมสวนจิตรลดา จนเติบโตเป็นโครงการหลวง สร้างอาชีพที่ มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

“ด้วยภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมี วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ ทางศิริราชจึงได้จำลอง อุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าว

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการร่วมโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ 1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้น ทาง โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ได้กำหนด ให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม – วันที่ 20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน –วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่านทางเวบไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด