นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ภายใต้ หัวข้อ “Future Space Homeland” ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ

วันที่ 17 ก.ค.60 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยว่า องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ( Asia Pacific Space
Cooperation Organization: APSCO) ได้จัดให้มีการจัดแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ขึ้นระหว่าง วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ดังกล่าวด้วย จำนวน 2 คน คือ นางสาววริศา ใจดี โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนายนฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว โดยการแข่งขันดังกล่าวมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจาก 8 ประเทศสมาชิก APSCO จำนวนทั้งสิ้น 41 ผลงาน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Prize ในผลงานชื่อ “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ โดย นางสาววริศา ใจดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุทธยา เลขาธิการ สดช. กล่าวว่า กิจกรรม ดังกล่าวจะเป็นการ สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ระหว่างประเทศสมาชิกองค์การ