อบต.บาเจาะ เปลี่ยนวิถีมอเตอร์ไซด์ /ชวนปั่นไปมัสยิดสร้างสันติสุข

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสส.ได้จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 “ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง (ยิ่ง)ใหญ่” ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สสส.ได้ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและภาคีในแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการสร้างชุมชนจักรยาน สนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะกว่า 99 พื้นที่ ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดชุมชนจักรยานที่ประสบความสำเร็จ พบว่ามี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้นำท้องถิ่นร่วมสนับสนุน ชุมชนขานรับ หน่วยงานภาครัฐเห็นดี และภาคีใส่ใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ทำให้ผู้ใช้จักรยานรู้สึกถึงความปลอดภัย และใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศในการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 2564

ด้านนายอดุลย์ ยีดิง ปลัด อบต.บาเจาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ชีวิตคนมุสลิมต้องเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง ที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้จักรยานยนต์ในการเดินทาง เพราะความสะดวด รวดเร็ว เมื่อชุมชนบาเจาะเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพราะมองว่าสภาพพื้นที่เป็นชุมชนชนบทและเป็นถนนในชุมชน มีความเหมาะสมในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อบต.บาเจาะ จึงเป็นแกนนำเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซด์เป็นปั่นจักรยานไปมัสยิด ซึ่งผู้นำเป็นคนลงมือปั่นด้วยตนเองทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชนและสร้างสันติสุขในพื้นที่

รายงายว่าแจ้งว่า นอกจากนี้เวทีชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ได้มีการนำเสนอผลงานของชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ พลังบวรหนองไม้แก่น จ.กาญจนบุรี นำแนวคิดบ้าน วัด โรงเรียน ทำให้เกิดนวัตกรรมธนาคารจักรยานที่ต่อยอดจากธนาคารขยะชุมชน การบิณฑบาตจักรยานและคลินิกซ่อมจักรยาน ทำให้คนในชุมชนนำจักรยานมาซ่อมและใช้มากขึ้น นักปั่นพันปีเทศบาลเมืองชัยภูมิ นำวิถีคนเมืองเก่าพันปีเพื่อดึงเยาวชนให้เป็นอาสาปั่นพัฒนาชุนชน ชวนคนออกมาใช้จักรยาน ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ต.ป่าสัก จ.ลำพูน มีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเข้ากับแนวคิดชุมชนจักรยาน เช่น การทำป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยจากฝาถังสี จนเกิดเป็นโมเดลต้นแบบป้ายสัญลักษณ์จราจรจากวัสดุเหลือใช้ อีกทั้งการนำการใช้จักรยานมาผนวกกับโครงการถนนปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานในชุมชน เป็นต้น