เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นร้องปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีการค้าภายใน นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธรเป็นรองปลัดกระทรวง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสมชาย วิทย์ดำรง ผวจ.ฉะเชิงเทราเป็นผวจ.นครพนม นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผวจ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60