เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสวนสนุกดรีมเวิลด์ จัดมอบรางวัลในโครงการ "ครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาตน" แก่ครูประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 38 คน ในปีนี้มีครูคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 446 คน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้รางวัลวัดจากการใช้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้อง เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาโดยครูผู้สอนคนเดียวกันต้องสูงกว่า 5% ขึ้นไป รวมถึงพิจารณาจากแผนการสอนที่ใช้จริงในห้องเรียน โดยไม่ต้องทำขึ้นใหม่และการสังเกตการณ์ในห้องเรียนจริง เพื่อรู้ถึงบรรยากาศในห้องเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ.ประธานมอบรางวัล กล่าวตอนหนึ่งว่า สพฐ.มีความยินดีที่ภาคเอกชน เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาครู ซึ่ง สพฐ.เองมีก็โครงการที่ช่วยพัฒนาครูอยู่หลายโครงการ แต่เมื่อได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยก็ยิ่งเกิดประโยชน์แก่ครูที่ตั้งใจพัฒนา การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประโยชน์สุดท้ายย่อมตกอยู่แก่นักเรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมทางการศึกษาต่อไป

ด้าน น.ส.พัณณิน กิติพราภรณ์ กรรมการผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า เราปฏิรูปการศึกษามาเป็นเวลานาน แต่ผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงริเริ่มโครงการนี้เพื่อเป็นต้นแบบของวิธีการประเมินผล และการให้ค่าตอบแทนแก่ครูที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนของนักเรียน จะเป็นแรงจูงใจให้ครูได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับรายชื่อครูคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 38 คน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางเทวลักษณ์ จิตจักร รร.บ้านห้วยม่วง จ.กาฬสินธุ์ นางพรพิมล ภูนาสูง รร.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ นางอุมาภรณ์ บุญกระจ่าง รร.บ้านคำนางโอก จ.มุกดาหาร นายอุทัย เกษกัน รร.บ้านดวนบากน้อย จ.ยโสธร และนายสังคม จันทร์ศรีรัตน์ รร.บ้านศาลเจ้าพ่อ จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางวาสนา น้ำเพ็ชร รร.บ้านห้วยสาราม จ.ลพบุรี นายชัยรัตน์ จงรักษ์ รร.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) จ.นนทบุรี และนางวราภรณ์ แก้วเจ็ก รร.รัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.พัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์ รร.บ้านวังแสง จ.ขอนแก่น น.ส.ณภัทร งามวิลัย รร.บ้านหนองชะแอน จ.กำแพงเพชร นางทิพยาภรณ์ สายขุนทด รร.บ้านสระขี้ตุ่น จ.นครราชสีมา นางประการ เดิงขุนทด รร.บ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา และน.ส.ชนัดดา ทิพย์เลิศ รร.บ้านตาเส็ด จ.ศรีสะเกษ นางวาสนา ไหมทอง รร.บ้านเปรียง จ.สุรินทร์ นายชวิวัฒน์ งามสวัสดิ์ รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย จ.นนทบุรี น.ส.มุกดา เชาวโนทัย รร.วัดไฝ่ลูกนก จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัฐภรณ์ โอชาอัมพวัน รร.นิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา น.ส.ธนัชพร ตันมา รร.บ้านแม่แปง จ.แพร่ น.ส.ปฎาชมัย ทองชุมนุม รร.บ้านทองอินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภานุวัตร แสงแก้ว รร.วัดคลองขุนศรี จ.นนทบุรี และ น.ส.มัทฑณา โทจันทร์ รร.บ้านหนองเม็ก จ.อุบลราชธานี

นางสมจิต สมีราย รร.บ้านเซียงชิน-โนนดู่ จ.สุรินทร์ น.ส.กนิษฐา ปะระกัง รร.บ้านโสกนาค จ.ขอนแก่น นางวิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล รร.บ้านวังโรงน้อย จ.นครราชสีมา นางสธรรดร ยอดยิ่ง รร.บ้านเนินดินแดง จ.ตราด นางภัทรกิจ พรมวิหาร รร.บ้านภูดินพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร.ต.หญิงมะลิ เตาวะโต รร.นิคมพัฒนาผัง42 จ.สตูล น.ส.กาญจนา สีดารักษ์ รร.บ้านวังเลาโสมสวรรค์ จ.อุดรธานี น.ส.ทิพย์อาภา เชื้อพรมมา รร.วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน รร.บ้านปงแม่ลอบ จ.ลำพูน นางสุภาพร พิริยะประไพพันธุ์ รร.รัฐราษฎร์บำรุง จ.พิษณุโลก นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร รร.บ้านท่าบันได จ.ตรัง นายสุทัศน์ งอยภูธร รร.บ้านวาใหญ่ จ.สกลนคร น.ส.สิริภัสสร์ กันทะวงค์ รร.บ้านหนองเหงือก จ.ลำพูน นางพรเพ็ญ บรรลือศักดิ์ รร.วัดเขารักษ์ จ.กาญจนบุรี นางระนอง ริดบ้วน รร.ราษฎร์บำรุง จ.ชัยภูมิ นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์ รร.บ้านวังแสง จ.ขอนแก่น และนายฐากร ตะกรุดสงค์ รร.บ้านหนองหัวช้าง จ.ลพบุรี