เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาิสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ ๑๐” ณ กิจการน้้าพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่

นายธีรพงษ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยรับโอนภารกิจจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จำนวน 2 โครงการ 3 จังหวัด ดังนี้ 1) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อาเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทากิน โดยให้ทางราชการจัดหาพื้นที่ให้แก่ราษฎรได้อยู่อาศัยและทากิน ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้งยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

นายธีรพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะที่มีต่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ทั้ง ๓ จังหวัด และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ แกนนาชุมชน และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้สมาชิกโครงการและประชาชนทั่วไปรับทราบ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงความเป็นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการด้าเนินชีวิต บ้านตัวอย่าง วิถีชีวิตตั้งเดิมของสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ และนิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จ้านวน ๒๙ รูป และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน หลายประเภท เช่น เตะบี๊ป ปั๊ดวงล้อ เปตอง และโยนไข่ กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีรายได้น้อย มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ และจับฉลากลุ้นรางวัลต่างๆภายในงาน

การจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง จากัด เกษตรอาเภอแม่ออน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่ออน โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตาบลบ้านสหกรณ์ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรบ้านสหกรณ์ และชาวบ้านในชุมชน ต่างมาร่วมสนับสนุนและเป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธาณของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ 10 สืบไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” ระหว่างวันที่ 10 –12 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กิจการน้าพุร้อนสันกาแพง อาเภอแม่ออน ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ โทร. 0 5303 7022 – 23 ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 17.40 น.