ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี พระราชจริยวัตรอันงดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะ “พระราชินี” แห่งราชอาณาจักรไทย ต่างเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาผู้คนทั่วโลก หากแต่ในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” แล้ว คงไม่มีใครจะซาบซึ้งและตรึงใจมากไปกว่าประชาชนชาวไทย ด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ในการกอปรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรดุจ “แม่” ดูแล “ลูก”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ “ทีมข่าวสตรี สยามรัฐ” จึงขออัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดงานโครงการรวมพลังงานสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และ 'วันสตรีไทย' เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ .. ความว่า

" สตรีไทยในยุคปัจจุบันมีความคิดที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาประเทศ

การสั่งสมภูมิปัญญาของสตรีไทยที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย

เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงขอฝากความคิดเห็นว่าสตรีไทยมีหน้า ที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ
- ประการแรก พึงทำหน้าที่ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรักและ ความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆในสังคมได้
- ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้ดี โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้างตามสมควร
- ประการที่สาม พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียด ประณีต ให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป
- ประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง

หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัว ไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุขความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป ”

* พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล *

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่วนรวมตลอดมา ยังความเจริญและประโยชน์สุขมาสู่ปวงประชาและประเทศชาติ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมทั้งรางวัลเกียรติคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลที่เกี่ยวเนื่องต่อการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี เช่น

 “เหรียญเซเรส”

- พ.ศ. 2522 “เหรียญเซเรส” (Ceres Medal) พร้อมแผ่นสลักคำจารึกประกาศพระเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (11 พฤษภาคม พ.ศ.2522)
- พ.ศ. 2535 รางวัลแห่งความเป็นเลิศของกองทุนยูนิเฟม (UNIFEM Award of Excellence) โดย กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ (2 สิงหาคม พ.ศ.2535)
- พ.ศ. 2536 “รางวัลสตรีแห่งปี 1993” (The 1993 Woman of the Year Award) โดย มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด (Standford University) สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเสมอมา (26 พฤษภาคม พ.ศ.2536)

ข้อมูลอ้างอิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(2550). สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับวิทยาการสิ่งทอ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (2549). รัตนราชินีศรีประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์. (2538). รวมกระแสพระราชดำรัส [เอกสารเฉพาะเรื่อง]. สืบค้นจาก http://www.thaiwomen.or.th/th/knowledge_order