จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ปลูกป่า 3 ป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ส.ค. 60 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ / 12 สิงหาคม 2560

ตามโครงการ “จันทบุรี ปลูก 3 ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” โดยแปลงปลูกป่า แปลงแรกเป็นแปลงปลูกป่าชายเลน บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ พื้นที่ป่าชายเลนที่ยึดคืนจากการบุกรุกของชาวบ้านจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ผู้ร่วมกิจกรรม ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำทะเลและแนวป้องกันลม

หลังจากทำกิจกรรมในแปลงที่ 1 เสร็จแล้ว ได้เดินทางต่อไป ยังพื้นที่ปลูกป่าแปลงที่ 2 ป่าอนุรักษ์ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัถวี (ปัด-ทะ-หวี) อำเภอมะขาม เขาชำปรงผู้ร่วมงาน จิตอาสาร่วมปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกล้าพันธุ์ไม้ตะเคียน,กฤษณา และ กันเกราจำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง แปลงปลูกป่าที่ 3 เป็นแปลงปลูกป่าบก ในพื้นที่เขาเสือหมอบ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นพื้นที่ยึดคืนจากชาวบ้านที่บุกรุกทำไร่มันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ปลูกป่าเป็นแนวกันชนระหว่างที่ของชาวบ้านกับเขตป่าสงวนเป็นกล้าไม่ ยางนา, ตะเคียน, ประดู่, นนทรี, มะขาม และ ต้นขี้เหล็ก จำนวน 1,000 ต้น

ซึ่งการจัดโครงการ “จันทบุรี ปลูก 3 ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สร้างความสมบูรณ์แก่ป่าไม้ทรัพยากรอันมีค่าของไทย การร่วมกิจกรรมนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง ของประชาชนในพื้นที่