เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่รัฐสภา กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนายประกอบ ปริมล เลขาธิการสรส. ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผ่านนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอให้สมาชิกสนช.ยับยั้ง ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. เนื่องจากจะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ และประชาชนอย่างมากในอนาคตดังเช่นที่รัฐบาลก่อนๆ ได้เคยแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแห่งไปแล้ว

นายประกอบกล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่รัฐบาลร่างขึ้นเพื่อใช้ในการปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แต่จากการระดมความเห็นของสรส.และจัดเวทีวิเคราะห์โดยมีนักกฎหมาย นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านเสรษฐกิจและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้ข้อสรุปว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเจตนรมณ์ที่รัฐบาลได้แถลงต่อสาธารณะ ซึ่งนอกจากไม่เป็นการปฏิรูปแล้วแต่จะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในที่สุด ซึ่งสรส.ขอยืนยันในเจตนารมณ์และจุดยืนที่ได้แสดงออกเสมอว่า .เห็นด้วยกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ไม่ให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงหาประโยชน์ ให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้ประชาชนใช้บริการที่ดี เป็นกลไกของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สรส.จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อเจตนารมณ์ร่วมกันที่ดี ในการร่วมกันปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่จะไม่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ชาติและประชาชน