"บิ๊กป๊อก" เตรียมยกคณะเหล่าสิงห์ เยือน "กัมพูชา" คุย 14 ประเด็น ร่วมมือกระชับสัมพันธ์ผู้ว่าฯชายแดน 23 – 25 ส.ค.

วันที่ 19 ส.ค.60 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ในฐานะโฆษกมท. กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคมนี้ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานร่วม ซึ่งการประชุมฯดังกล่าว เป็นกลไกทวิภาคี มีกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนฐานความเข้าใจ และผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศ มีความเป็นอยู่อย่างสงบ และปลอดภัย รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม มีความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน

โฆษกมท. กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ แบ่งรูปแบบการประชุมเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1.การประชุมคณะเจ้าหน้าที่เลขานุการคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม 2.การประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา มีปลัดกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม และ 3.การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม ซึ่งองค์ประกอบของคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายชยพล กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะผู้ว่าฯชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 นี้ จะมีประเด็นหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน 2. ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน 3. การคมนาคมขนส่ง 4. การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน 5. ด้านแรงงาน 6. ด้านการบริหารจัดการจุดผ่านแดน 7. การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน 8. การส่งกระแสไฟฟ้าข้ามพรมแดน 9. ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 10. ปัญหาการลักลอบตัดไม้ 11. การป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ชายแดน 12. การท่องเที่ยว 13. การดำเนินการภายใต้กรอบ ACMECS และ 14. ความร่วมมือผ่านกลไกในระดับจังหวัดและท้องถิ่น และในการเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ มีกำหนดการจะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนี้ด้วย