วันที่ 20 ส.ค. 60 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปว่า ต้องถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่มีแรงกดดันตั้งแต่เริ่มต้นประกาศรายชื่อออกมา มีการวิพากษ์ วิจารณ์เรื่องตัวบุคคลค่อนข้างมาก จนนายกรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับว่าได้ทาบทามคนดี คนเก่ง มาช่วยเป็นกรรมการปฏิรูปก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งถึงแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ยังฝากความหวังอยากเห็นผลงานการปฏิรูปที่เป็นชิ้นเป็นอัน สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นตนเห็นว่าเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประสบผลสำเร็จควรมีการดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้

นายองอาจกล่าวต่อว่า 1. ควรกำหนดวิสัยทัศน์ และหลักการของการปฏิรูปทุกด้านที่ชัดเจนเพื่อให้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำให้การปฏิรูปสัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ และหลักการที่ชัดเจน การปฏิรูปก็จะสะเปะสะปะอาจมีเพียงข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อยๆ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลจากการปฏิรูปอย่างแท้จริง 2. ควรเปิดโอกาสให้มีกลไกที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับการปฏิรูป จะทำให้เกิดความร่วมมือช่วยกันผลักดันให้การปฏิรูปสำเร็จ และ 3. ผู้มีอำนาจทั้ง คสช. และรัฐบาลควรมีความจริงใจที่จะนำข้อเสนอไปปฏิรูปให้เกิดผลจริง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา แทบไม่มีการปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง