ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ทรงยศ สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดกิจกรรม "จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 : มหัศจรรย์วันหนังสือ" เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบหนังสือในโครงการ “รอยพระบาท...วางไว้ให้แผ่นดิน”หนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 และหนังสือใหม่ ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภอแม่แจ่ม (ศศช.) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมารับมอบ ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ