ประสงค์ ธนเศรษฐกร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส และคอลัมนิสต์ นสพ.สยามรัฐ,วิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหารฯ,สวิทย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาฯ แสดงความยินดี เอกชัย เหลืองสอาด หัวหน้าข่าวหน้า1 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี