สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม "เล่า...เล่น...เป็นนิทาน"ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนไทย โดยมีคู่ แม่-ลูก จากผู้เช่าชุมชนต่างๆ บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ "บวร"